AP/JP1000 6.0 Exercises 14


I. Provide the informal/casual version of the following.

1. Kinoo wa sushi o tabemashita.                ____________________________________

2. Eega wa shichiji-han kara deshita.                                  ____________________________________

3. Kono hon o yomimashita ka?                                         ____________________________________

4. Amari yoku wakarimasen deshita.                                  ____________________________________

5. Sono mise no tenpura wa oishiku arimasen deshita.         ____________________________________

6. Nihongo no shiken wa muzukashikatta desu ka?             ____________________________________

7. Bangohan wa sukiyaki deshita.                                       ____________________________________

8. Kinoo no ban wa nani o nomimashita ka?.                      ____________________________________

9. Sono resutoran ni wa unagi ga arimasen deshita.             ____________________________________

10.Tomodachi wa paatii ni kimasen deshita.                        ____________________________________

11.Sensee mo kaishoku 'dining together' ni irasshaimashita. _____________________________________

12.Dezaato wa kudamono ni shimashita.                            _____________________________________

13.Shuumatsu keeki o tsukurimashita.                                _____________________________________

14.Misoshiru wa chotto shoppakatta desu.                         _____________________________________

15.Mainichi uchi de ryoori o shimashita.                             _____________________________________
 

II. Give the Japanese equivalent.

1. three fish                            ____________________________

2. four servings                       ____________________________

3. six cups of coffee                ____________________________

4. the recommended               ____________________________

5. to eat out                            ____________________________

6. favorite food                       ____________________________

7. to get hungry                       ____________________________

8. fresh                                   ____________________________

9. green pepper                      ____________________________

10. to get thirsty                     ____________________________

11. rare, unusual                    ____________________________

12. sweet                              ____________________________

13. spicy                               ____________________________

14. salt                                  ____________________________

15. sugar                               ____________________________
 

III. What would you say casually when:

1. you suggest to decide on tonkatsu?                               _______________________________________

2. you ask someone how she is managing meals?               _______________________________________

3. you ask someone if he has already had lunch?                _______________________________________

4. you ask someone to have dinner together somewhere?   _______________________________________

5. you are surprised because the place is very crowded?    _______________________________________

6. you suggest to make something delicious?                      _______________________________________

7. you suggest to someone to have a drink?                       _______________________________________

8. you ask the waiter what kind of side dishes they have?   _______________________________________

9. you order two servings of yakitori and gyooza?              _______________________________________

10. you ask the waitress to bring two bottles of beer?        _______________________________________
 

IV. Translate the following into casual Japanese.

1. I was living with a friend before, but it was getting tiresome.

___________________________________________________________________________________

2. I sometimes cook at home or eat out, but usually on the weekend I eat at my parents' place.

___________________________________________________________________________________

3. Between classes I often come to this coffee shop and do things like reading newspapers
    and studying.

___________________________________________________________________________________

4. (Dad says that) he will come home directly from the company today.

___________________________________________________________________________________

5. I eat anything, but squid sashimi sounds good.
 
___________________________________________________________________________________

V. Insert the most appropriate particles.

1. Uchi (       ) kaisha (       ) chikai (       ), yoku kono mise (       ) tsukatte imasu.

2. Koko (       ) kekkoo nan (       ) aji (       ) ii desu (       ), shinsen-na sakana (       ) osusume
    desu ne.

3. Onaka (       ) suita (       ), doko-ka (       ) hirugohan (       ) issho (       ) tabemasen ka?

4. Kono mise (       ) yasuku-te oishii (       ), hiru (       ) yuugata (       ) itsumo gakusee (       )
    kaisha-in (       ) ooi n da.

5. Konban (       ) okazu (       ) nan (       ) shiyoo (       ) nee.

6. Mazu yao-ya (       ) yasai (       ) kudamono (       ) katte, niku-ya (       ) gyuu-niku, sore
   (       ) saka-ya (       ) o-sake (       ) kaimashoo.

7. Tsumami (       ) yu-doofu (       ) san-nin-mae (       ) himono (       ) ni-nin-mae onegai-
    shimasu.


© Norio Ota 2008