AP/JP1000 6.0 Exercises 13


I. Provide the informal/casual version of the following.

1. Nihongo wa muzukashii desu ka?

______________________________________________________________________________

2. Kono eega wa tsumaranai desu ne.

______________________________________________________________________________

3. Ano hito wa Kanada-jin desu ka?

______________________________________________________________________________

4. Oniisan wa moo kekkon-shite imasu ka?

______________________________________________________________________________

5. Ashita daigaku ni kimasu ka?

______________________________________________________________________________

6. Chotto matte kudasai.

______________________________________________________________________________

7. Shiken wa doo deshita ka?

______________________________________________________________________________

8. Watashi wa sashimi ni shimasu.

______________________________________________________________________________

9. Chotto biiru ga nomi-tai n desu.

______________________________________________________________________________

10.Nihongo no ii jisho ga arimasen ka?

______________________________________________________________________________

11.Denwa mo arimasen deshita kara, totemo shinpai-shimashita.

______________________________________________________________________________

12.Moo Kanji o naratte iru n desu ka?

______________________________________________________________________________

13.Moo sukoshi yasui no ga arimasen ka?

______________________________________________________________________________

14.Kimura-kun, kyoo wa hima desu ka?

______________________________________________________________________________

15.Rappu-toppu o sagashite iru n desu ga.

______________________________________________________________________________
 

II. Give the Japanese equivalent.

1. 30 % off                _______________________________

2. brand name           _______________________________

3. special sale item     _______________________________

4. answering machine _______________________________

5. at any rate             _______________________________
 

III. What would you say casually when:

1. you will decide on tonkatsu?                         __________________________________________

2. you apologize?                                             __________________________________________

3. you treat someone to lunch?                         __________________________________________

4. you ask someone how this kind (of item) is? __________________________________________

5. you say that (item) is just right?                     __________________________________________

6. you ask one of your staff if he is free this afternoon?

______________________________________________________________________________

7. you say if it is a brand name product, any (make) will be fine?

______________________________________________________________________________
 

IV. Translate the following into casual Japanese.

1. How was the Japanese test the other day?

______________________________________________________________________________

2. At this restaurant, if (you choose) a Japanese dish, anything is delicious.

______________________________________________________________________________

3. I had a hard time since I was busy.

______________________________________________________________________________

4. How come you did not come to the party last night?

______________________________________________________________________________

5. That's good too.

______________________________________________________________________________

6. I left a message on your answering machine yesterday.

______________________________________________________________________________

7. Don't you have a little smaller one?

______________________________________________________________________________

8. Shall I do something to help you?

______________________________________________________________________________
 

V. Insert the most appropriate particles.

1. Kore (       ) gaikoku-jin (       ) okyaku-sama (       ) mieru n da ga nee, boku (       )
    Eego (       ) yowai (       ), issho (       ) kite yo.

2. Konshuu (       ) tokubai-hin (       ) kore desu (       ), kata (       ) furui (       ) amari
    o-susume-shimasen.

3. Kore (       ) takkyuu-bin 'courier service' (       ) okuri-tai (       ), joobu na hako (       )
    hoshii n da kedo.

4. Gaikoku-go (       ) benkyoo (       ), hajime (       ) taihen da (       ), ato (       ) sukoshi
    raku (       ) naru (       ), ganbatte ne.
 

VI. Transform the following into the humble version.

1. Raishuu (anata ni) shirasemashoo.                   __________________________________________

2. Yuugata shigoto ga owatte kara, matte imasu. __________________________________________

3. Satoo-san o shookai-shimasu.                        __________________________________________

4. Chotto denwa o kari-tai n desu ga.                 __________________________________________

5. Satoo 'sugar' o torimashoo ka?                       __________________________________________

6. Sugu denwa de renraku-shimasu.                    __________________________________________

7. Ashita san-ji ni mata ukagaimasu.                    __________________________________________

8. Kachoo o yobimashoo ka?                             __________________________________________


© Norio Ota 2008