AP/JP1000 6.0 Exercises 11


I. Fill in the blanks.

1.        (      )  nai                              (      )  nai                                     (      )  nai
           (      )  masu                           (      )  masu                                 (      )  masu
              ku    ru                         mi      ru                               hanas         u
           (      )  re ba                           (      )  ba                                     (      )  ba
           (      )  yoo                             (      )                                           (      )  o


II. Give the Japanese equivalent.

1. my father __________   2. someone's wife __________  3. my younger sister __________ 

4. someone's elder brother __________  5. my grand mother __________  6. someone's aunt __________ 

7. my wife __________   8. someone's mother __________  9. my younger brother __________

10. my cousin __________ 11. only child __________  12. my son __________  13. my husband __________ 

14. beside __________  15. all day long __________ 16. siblings __________  17. single __________ 

18. envious __________  19. operation __________  20. exchange student __________


III. Write/talk about your own family.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
 

IV. Insert the most appropriate particle.

1. Kookan-gakusee (     ) Chuugoku (     ) itte, ichi-nen-kan (     ) daigaku (     ) Chuugoku-go (     ) benkyoo-shitai desu.

2. Otoosan (     ) hachi-ji (     ) kaette kuru (     ), watashi wa yo-ji (     )(     ) wa kaimono (     ) kaeru wa.

3. Oneesan (     ) kaisha (     ) kubi (     ) natte, atarashii shigoto (     ) sagashite iru (     ), mada mitsukaranai (     ), taihen da.

4. Kodomo (     ) ue hitori (     ) onna de, shita futari (     ) otoko de, zenbu (     ) san-nin imasu.
 

V. Respond to the following.

1. Shibaraku kaze de nete imashita.

_______________________________________________________________________________________

2. Doo-shite Nihongo o benkyoo-shite imasu ka?

_______________________________________________________________________________________

3. Nihongo wa Yooku de hajimete benkyoo-shimashita ka?

_______________________________________________________________________________________

4. Anata wa kyoodai no naka de nan-ban-me desu ka?

_______________________________________________________________________________________

5. Shujin ga chotto byooki ni natte shinpai-shimashita ga, yatto yoku narimashita.

_______________________________________________________________________________________

6. Anata wa kekkon-shite imasu ka?

_______________________________________________________________________________________

7. Kyoo wa nan-ji goro kaeru?

_______________________________________________________________________________________

8. Kore kara issho ni kaimono ni iku?

_______________________________________________________________________________________

9. Naze motto benkyoo-shimasen ka?

_______________________________________________________________________________________
 

VI. Transform the following sentences according to the instruction.

1. Sono ongaku wa Shopan desu ne.                                       [informal/male]

_______________________________________________________________________________________

2. De wa chotto itte kimasu ne.                                                [informal/female]

_______________________________________________________________________________________

3. Nihongo wa omoshiroi desu. Mainichi benkyoo-shite imasu. [combine]

_______________________________________________________________________________________

4. Kono bideo-geemu wa omoshiroi desu.                               [Don't you think.......?]

_______________________________________________________________________________________

5. Kono kuruma wa Yoshida-san no desu.                               [informal]

_______________________________________________________________________________________

6. Ashita wa nani o shimasu ka?                                               [invert]

_______________________________________________________________________________________


VII. Translate into Japanese.

1. I am reviewing (lessons) every day, since I have a test next week.

_______________________________________________________________________________________

2. My older sister is married, but she has no child.

_______________________________________________________________________________________

3. It was good that the operation went well, wasn't it?

_______________________________________________________________________________________

4. I envy you having many children.

_______________________________________________________________________________________

5. My family was all worried, and mother in particular did not sleep much.

_______________________________________________________________________________________

6. How come you are still continuing studying Japanese?

_______________________________________________________________________________________

7. I will help a bit too by doing more part-time work.

_______________________________________________________________________________________


© Norio Ota 2008