AP/JP1000 6.0 Exercises 10


I. Give the TE-form of each verb.

1. wakaru ________   2. hanasu ________   3. miseru ________  4. matsu  ________     5. yomu ________      

6. kau       ________   7. noru    ________   8. kiku     ________  9. taberu ________   10. iku    ________           

11. kuru ________    12. oyogu ________  13. suru    ________ 14. nomu  ________   15. kaku ________        

16. au ________       17. kaeru  ________  18. aruku  ________ 19. tobu    ________  20. shinu ________
 

II. Answer the following questions.

1. Ima donna koosu o totte imasu ka?                    ______________________________________________________

2. Shitsuree desu ga, nani-jin de irasshaimasu ka?   ______________________________________________________

3. Nihongo no kurasu ni wa doko no gakusee ga ooi desu ka? _____________________________________________

4. Shoorai 'in the future' nani ni nari-tai desu ka?     ______________________________________________________

5. Donna Nihon-jin no namae o shitte imasu ka?     ______________________________________________________

6. Kyoodai wa nan-nin arimasu ka?                        ______________________________________________________

7. Ima doko-ka 'somewhere' ni tsutomete imasu ka? _____________________________________________________

8. Kanada ni wa donna jinshu ga sunde imasu ka?     _____________________________________________________
 

III. Give the Japanese equivalent.

1. Canadian         __________   2. French       __________   3. English          __________   4. German      __________ 

5. Korean            __________   6. Chinese     __________   7. American      __________   8. Vietnamese __________ 

9. Russian            __________ 10. Filipino      __________  11. two persons __________ 12. at last          __________

13. pronunciation __________ 14. history       __________  15. city office     __________ 16. economics   __________

17. four persons  __________  18. by the way__________  19. music           __________ 20. various        __________
 

IV. Insert the most appropriate particle.

1. Chichi wa mae (     ) ryoojikan (     ) tsutomete imashita (     ), ima (     ) hoteru (     ) hataraite imasu.

2. Chuugoku-jin (     ) naka (     ) wa donna namae (     ) ooi n desu ka?

3. Kotoshi (     ) seijigaku (     ) gengogaku (     ) totte imasu (     ), rekishi (     ) torimasen deshita.

4. Rekoodo (     ) shii-dii (     ) doko (     ) utte imasu ka?

5. Watashi (     ) kookoo (     ) wa gakusee (     ) hanbun (     ) Itaria-jin deshita.
 

V. Transform the following into the polite equivalent.

1. Kodomo ga imasu ka?                            ____________________________________________________________

2. Doko ni tsutomete imasu ka?                   ____________________________________________________________

3. Shitsuree desu ga, ikutsu desu ka?           ____________________________________________________________

4. Sono kuruma wa watashi no ja arimasen. ____________________________________________________________

5. Ano hito ga tomodachi desu ka?              ____________________________________________________________
 

VI. Translate into Japanese.

1. Mathematics was easy at the beginning, but gradually it is getting harder.

_____________________________________________________________________________________________

2. Are there many Japanese-Canadian students in the Japanese class?

_____________________________________________________________________________________________

3. It is confusing, since there are three Suzukis in the consulate.

_____________________________________________________________________________________________

4. As his French pronunciation is slightly different, he is probably a French-Canadian.

_____________________________________________________________________________________________

5. The sales counter for cameras is on the sixth floor.

_____________________________________________________________________________________________


© Norio Ota 2008