JP1000 6.0 Exercises 05


I. Pronounce the following with the appropriate accentuation.
1. hì ga, hi ga, kì ga, ki ga, hà ga, ha ga, to ga, ka ga, yà ga, ke ga, sa ga,
   mo ga, chi ga, gò ga
2. nèko ga, yamà ga, shiro ga, kùda ga, machì ga, kuchi ga, hanà ga, kubi ga,
   àka ga, yukì ga, yome ga, àme ga, hadè na, mìru, kau, àu, kasu, kàku, umu,
   yobu, òmo ni, mùsu, shinu, ùtsu
3. hashirà ga, musumè ga, hasàmi ga, kiboo ga, kìsoku ga, kànai ga, tonari ga,
   kawàku, shìzuka na, màiku ga, hanashì ga, semài, kurai, samùi, kurasu, konèru,
   shibàru, yameru
4. keeshiki ga, ryuukoo ga, yòn-dai ga, gèndai ga, kyòodai ga, kèndoo ga, shinjìru,
   kigàkari na, hàndan ga, yoàsobi ga, hassèn ga, sendòo ga, rokuon ga, doobutsu ga,
   hoosoo ga, shibàraku
5. subarashìi, keesànki ga, byoonin ga, kookùuki ga, soojùushi ga, untènshu ga,
   shoobooshò ga, shinrìgaku ga, kawaisòo na, sakigakèru, hashiri-dàsu, gengògaku ga,
   kyoojukai ga
6. wakarebànashi ga, keezàigaku ga, juken-jìgoku ga, hoosòokyoku ga, denkigàisha ga,
   shuudòoin ga, shindàisha ga, koojichuu de, doosòokai ga
7. kokusairèngoo ga, koojoo-chìtai ga, monbudàijin ga, senryoo-chìtai ga,
   soogoobyòoin ga
II. Give the Japanese equivalent.
1. I am going to see TV tonight.   _________________________________________
2. What are you going to do from now? _________________________________________
3. Do you own a car?         _________________________________________
4. I read books and magazines.    _________________________________________
5. Where are you going?        _________________________________________
6. I have a part-time job today.   _________________________________________
7. I often drive a car.        _________________________________________
8. What are you going to buy?     _________________________________________
9. I am very busy now.        _________________________________________
10.I will study Japanese now.     _________________________________________

© Norio Ota 2008