AP/JP1000 6.0 Exercises 04A. Pronounce the following words.

1. uma     ato     kimi     mae     esa     oke     nuka     dare     iro     sekai     okane     suri     hane

2. kiso     shita     neru     michi     kuri     yama     tsuki     hito     hone     sora     mawaru     iro

3. kizu     jiko     deshi     kobu     hage     doku     zehi     dame     kiza     baito     bushi     booru

4. kaisha     jugyoo     koojoo     shookai     chooshi     ryuukoo     ryoodo     myoori     hyooka

5. kangee     shinpai     hannoo     nenree     shinbun     tennen     hantoo     sonkee     shinri

6. hakkiri     shippai     sekkaku     hatten     yattsu     missetsu     shuppi     kassai     sokkoo

7. roodoo     seetee     shiika     meewaku     kuuchuu     nenree     hansee     toosen     chikyuu     shiitsu

8. kongo     gengo     kangae     ongaku     koogi     soogee     higoo     hogee     migaku     hige    megane     sagaru

9. kantan     senden     kanren     honrai     chootatsu     teenee     konree     hatsuden     shinryoojo

10.zukan     kinjo     tsuchi     juurai     tsumetai     chuushin     tsuukoo     chuui     juurai     zutsuu

11.kisha     kusuri     hitai     fukee     hippii     shuppee     chikatetsu     shisen     tsuchi     fushigi
 

B. What would you say when:

1. you ask someone if s/he is coming tomorrow?
________________________________________________________________

2. you ask someone what s/he is going to buy?
________________________________________________________________

3. you say you are going home right away?
________________________________________________________________

4. you ask someone if s/he understood?
________________________________________________________________

5. you say you understood well?
________________________________________________________________

6. you ask someone if s/he speaks Japanese?
________________________________________________________________

7. you say you do not understand?
________________________________________________________________

8. you ask someone what s/he drinks?
________________________________________________________________

9. you say you drink beer?
________________________________________________________________

10.you ask someone when s/he is coming?
________________________________________________________________


© Norio Ota 2008