AP/JP1000 6.0 Exercises 03A. Pronounce the following words.

1. aka     hake     isu     imi     uso     uchi     eki     esa     ori     oni     ate     chie     oka     eto     ase     oto

2. kako     kishi     kuuki     keru     koto     kane     kiso     kuri     riko     kashi     aki     ukeru     hako     kushi

3. sato     shiki     suri     seki     sora     asa     keshi     hasu     miso     hoshi     rusu     kaso     shisoo

4. tani     chika     tsuri     tema     tori     hata     kichi     kutsu     hoteru     hito     kachi     rikutsu

5. namae     niwa     nuka     neko     nori     hana     kani     kinu     mane     tsuno     nemuru     nooka     niku

6. haru     hiru     furo     heta     hone     hashi     hiku     fune     hoshi     ahiru     hosoi     fusoku     hoka

7. mame     mikaku     mune     medo     moshi     kama     kumi     umu     tomeru     kumo     memo     mari     kimete

8. yari     yuki     yoko     kaya     mayu     doyoo     yoru     yumi     yahari     koya     sayu     shiyoo

9. rashii     rikai     ruroo     rekishi     roodoo     harau     hare     keri     moru     kareru     koro

10.wake     wadai     kawa     shiwa     sewa     washitsu     wakai     kuwa     suwaru     wareru

11.hondo     kantoku     renraku     minka     renshuu     sennoo     onsen     shinwa     hinto

12.gaku     giri     guchi     geko     goma     ongaku     shingi     kagu     kage     gogo     mago     kugi     sugoi

13.zazen     jikan     zuga     zeekin     zokuhen     kazoku     kazan     mijikai     koozui     shinzen

14.dakai     denki     dooro     kadai     senden     ondo     roodoo     denwa     damaru

15.pachinko     pin     puuru     pen     konpa     kenpee     kinpira     sanpo     shinpen

16.bamen     bikan     bushi     benri     booshi     kanban     yuubi     mibun     kabe     kubomi

17.kitto     hakkiri     hissori     happyoo     kitchiri     choppiri     sukkari     pittari     gossori

18.eego     shingoo     senkoo     konree     shiito     koogai     tenkee     mooretsu     kaaten     muudo

19.kyatatsu     kyuuryoo     kyooryoku     okyaku     chikyuu     nyuukyo

20.angya     toogyuu     hongyoo     gyaku     gyuuniku     koogyoo

21.shakai     shusseki     shoorai     kansha     minshuku     rinshoo

22.chaban     chuukai     chokin     yuchaku     shincha     koojichuu     ronchoo

23.jama     juushoo     joogi     kanja     kyooju     koojoo     shinjuu

24.hannya     shinnyuu     toonyoo     hannyuu

25.myaku     myuujikaru     myooree     shinmyoo

26.ryakudatsu     ryuukoo     ryokoo     kanryoo     shinryaku     nenryoo
 

B. What would you say when:

1. you ask someone if s/he is going out?
________________________________________________________________

2. you ask someone what s/he is going to eat?
________________________________________________________________

3. you ask someone if s/he is busy?
________________________________________________________________

4. you tell someone that you have a test tomorrow?
________________________________________________________________

5. you pep someone up?
________________________________________________________________

6. you say winter will come soon?
________________________________________________________________

7. you have not seen someone for a long time?
________________________________________________________________

8. you ask someone if s/he is studying Japanese?
________________________________________________________________

9. you say you will eat tenpura too?
________________________________________________________________

10.you tell someone it is cool today?
________________________________________________________________


© Norio Ota 2008