AP/JP1000 6.0 Conversation 9          Japanese flag


A.
K˛yama :    Nihongo no k¨rasu wa nÓn-ji kara dŔsu ka?/
SÓndii:     Ni-ji-hÓn kara san-ji-go-j¨p-pun made desu.
Koyama:     Sore wa k˛ogi desu ka?/
Sandii:     Iie, enshuu dŔsu.

B.
MŔru:       Eego no benkyoo dŔsu ka?/
M˛rita:     ╚e, ashita tŔsuto ga arimÓsu kara.
Meru:       Ch˛tto, tetsudaimash˛o ka?/
Morita:     SumimasŔn. OnegaishimÓsu.

C.
Shirai:     Ky˛o wa nan-ji g˛ro o-kaeri ni narimÓsu ka?/
JŔen:       G˛-ji made wa orimÓsu ga.
Shirai:     S˛o desu ka.\ Kaerý ni shokuji o shite, eega o mimasŔn ka?/
Jeen:       SumimasŔn ga, kyˇo wa chˇtto.

D.
UŔndii:     └sa wa taitee nÓn-ji made ni daigaku ni ikimÓsu ka?/
Koga:       Mainýchi gozenchuu ni arubÓito o shite, juu-ichi-ji-hÓn made ni
            daigaku ni ikimÓsu.
Uendii:     Taihen dŔsu ne. Watashi wa getsuy˛obi kara kin'y˛obi made benkyoo-shite,
            shuumatsu ni baito o shimÓsu.
Koga:       Watashi wa do-nichi mo hatarakimÓsu.

E.
Sano:       Ky˛o no bang˛han, b˛ku ga tsukurimash˛o ka?/
R˛n:        War¨i desu nee. Ky˛o wa Ŕssee o kÓite, g˛-ji made ni dÓshite, y˛ru wa
            tosh˛kan de benkyoo-shimÓsu.
Sano:       B˛ku wa ky˛o wa hima dŔsu kara, daij˛obu desu.
Ron:        ╠tsuka umeawase o shimÓsu.

F.
RŔi:        Kono supýikaa, ot˛ ga y˛ku-te ýi desu nee.
T˛mu:       ╚e, sore ni nedan mo yÓsuku-te, dezÓin mo atarashýi desu ne.
Rei:        S˛o desu ne. JÓa, kaimash˛o.
Tomu:       Boku mo kaitÓi n desu ga, kongetsu wa ch˛tto okane ga arimasŔn.

G.
Hara:       Kono kuruma wa itsu-goro o-kai ni narimÓshita ka?/
Monýiku:    Ky˛nen no juu-ni-gats¨ ni kaimÓshita.
Hara:       Choodo ichý-nen desu ne. Mondai wa arimasŔn ka?/
Moniiku:    ╚e, totemo chooshi ga y˛kute, zenzen koshoo-shimasŔn.

H.
GyÓrii:     AshitÓ made ni kono hookokush˛ o dashitÓi n desu ga.
S¨gai:      DekimasŔn ka?/
Gyarii:     ╚e, ch˛tto hoka nÝ mo shigoto ga arimÓsu kara.
Sugai:      S˛o desu ka.\ JÓa, watashi ga shimash˛o.
Gyarii:     SumimasŔn ne. Yoroshiku onegaishimÓsu.

[Vocabulary]
arubÓito        [N]        'part-time work' [= baito]
bang˛han        [N]        'supper'
choodo          [AD]       'Just'
chooshi         [N]        'condition'
dashimÓsu       [VT]       'submit'
dekimÓsu        [VI]       'can do'
dezÓin          [N]        'design'
do-nichi        [N]        'Saturday and Sunday'
enshuu          [N]        'tutorial'
Ŕssee           [N]        'essay'
hatarakimÓsu    [VI]       'work'
hoka ný         [AD]       'in addition'
hookokushˇ      [N]        'report'
ýtsuka          [AD]       'sometime'
kaerý ni                   'on the way home'
kˇogi           [N]        'lecture'
koshoo-shimÓsu  [VI]       'break down'
mondai          [N]        'problem'
nedan           [N]        'price'
o-kane          [N]        'money'
ot˛             [N]        'sound'
shigoto         [N]        'work'
shokuji         [N]        'meal'
supýikaa        [N]        'speaker'
tetsudaimÓsu    [VT]       'help'
tsukurimÓsu     [VT]       'make'
umeawase o shimÓsu         'make up for'
y˛ru [N] 'evening, night'

ę Norio Ota 2008