AP/JP1000 6.0 Conversation 8          Japanese flag


A.
Sdoo :    Sumimasn, ma nn-ji desu ka?/
Yngu :    K-ji-ni-jp-pun desu.
Sudoo :    a, so desu ka.\ Krasu ni ma-ni-aimshita.
Yangu :    e, mda jp-pun arimsu yo.

B.
Ko :      Shitsree desu ga, Kwano-san no tanjobi wa tsu desu ka?/
Kwano:    Shigatsu hatsuka dsu. Sn-kyu-hyaku-nan-juu-hachi-nen mare desu.
           Ko-san wa?/
Koo :      Bku wa sn-kyu-hyaku-nan-juu-kyu-nen no kgatsu ju-yokka dsu.
Kawano:    Ja, bku no hoo ga chtto ue dsu ne.

C.
Hridee:   Uchi kara daigaku mde dono gurai kakarimsu ka?/
Cho:      Chikatetsu to bsu de wa ichi-jikan-han grai kakarimsu ga, kuruma
           d wa yon-jp-pun desu. Hridee-san wa?/
Horidee:   Watashi wa daigaku no ryo ni imasu kara, arite g-fun desu.
Choo:      Sore wa rak desu nee.

D.
Tsruta:   Hato-san, Nihongo no krasu wa nan-yobi ni arimsu ka?/
Hato:     Kayobi to mokuyobi ni arimsu.
Tsuruta:   Znbu de nan-jkan desu ka?/
Haato:     Is-shukan yo-jkan desu. Son hoka ni konpyuutaa-rbo de renshuu mo shimsu.

E.
Tajima:    Knada no daigaku d wa natsuysumi wa dono gurai arimsu ka?/
Gun:      Yon-kagetsu grai arimasu. Nihon d wa do desu ka?/
Tajima:    Daitai ni-kagetsu grai desu.
Guen:      Chtto mijiki desu nee.

F.
Kawai:     Ashita ku-ji gro kte kudasaimasn ka?/
Rudrufu:  Hi, k-ji ni mairimsu. Kin'yobi ni mo onaji jikan ni mairimasho ka?/
Kawai:     Iie, ashita dak de kkkoo desu.
Rudorufu:  Hi, wakarimshita. Sore d wa mata ashita.

G.
Mraki:    Droshe-san wa dono gurai Nihn ni imshita ka?/
Droshe:   San-nen chtto imashita.
Muraki:    Sore wa nan-nen gro desu ka?/
Deroshe:   Sn-kyu-hyaku-hachi-juu-rok-nen kara kyuu-ju-nen made desu.

H.
Mn:       Tornto kara Nihn made hikoki de dono gurai kakarimsu ka?/
Mki:      Chokkoo-bin de juu-ni-jikan grai kakarimasu.
Mun:       Sonna ni kakarimsu ka?/
Maki:      e, Amerika-keyu wa mtto kakarimasu.

[Vocabulary]
Amerika-keyu        [N]            'via U.S.A.'
arite               [AD]           'on foot'
chokkoo-bin          [N]            'direct flight'
daitai               [AD]           'generally'
hikoki              [N]            'airplane'
kakarimsu           [V]            'take'
(.... ni) ma-ni-u                  'be in time for ...'
mijiki              [A]            'short'
natsuysumi          [N]            'summer vacation'
rak                 [AN]           'easy, comfortable'
ryo                 [N]            'dormitory'
son hoka ni         [AD]           'other than that'
renshuu(suru) [N,V] 'practice'
tanjobi             [N]            'birthday'
ue                   [N]            'older (one)'
umare                [N]            'birth'
znbu de             [AD]           'altogether, in total'

Norio Ota 2014