AP/JP1000 6.0 Conversation 7          Japanese flag


A.
Tņmasu:    Bąsu wa osņi desu ne. Tąkushii de ikimashņo ka?\

Sasaki:    Če, soo shimashņo. Takushii-nņriba wa dņko deshņo ka?\

Tomasu:    Čki no mąe ni arimąsu yo.

Sasaki:    A, mukoo kara tąkushii ga kimąsu yo. Are ni norimashņo.

B.
Untčnshu:  Dņchira made?/

Kyaku:     Roppongi no koosaten mąde itte kudasąi.

Untenshu:  Hąi, wakariamąshita.

Kyaku:     San-choome no kądo de tomete kudasąi.

C.
Mņori:     Shuumatsu dņkoka e ikitąi desu nee.

Kņrinzu:   Boku no kuruma de dorąibu-shimashņo ka?\

Moori:     Hontoo dčsu ka?/ Dņko ga ģi deshoo?\

Korinzu:   Naiagara mąde ikimashņo.

D.
Gakusee:   Sensče, ashita daigaku ni irasshaimąsu ka?/

Sensče:    Iie, ashitą wa Ņtawa no kaigģ ni demąsu kara, kimasčn. Anąta wa?/

Gakusee:   Watashi wa mairimąsu. Shikčn ga futatsu arimąsu.

Sensee:    Sore wa taihen dčsu nee. Ganbątte kudasąi.

Gakusee:   Arģgatoo gozaimąsu. Isshookčnmee yarimąsu.

E.
Chłu:      Kņnban eega ni ikimasčn ka?/

Hņridee:   Sumimasčn ga, kņnban wa chņtto... Uchi ni kąette, čssee o kakimąsu.

Chuu:      Sņo desu ka.\ Jąa, mata ģtsuka ikimashņo.

Horidee:   Dņomo sumimasčn.

F.
Korłushi:  Koohģi o nomimashņo ka?\

Masuda:    Koohģi wa amari nomitąku arimasčn ga.

Koruushi:  Jąa, koocha wa ikąga desu ka?/

Masuda:    Če, remon-tģi o onegaishimąsu.

G.
Kņsuta:    Sumimasčn ga, chņtto kono kanji o oshiete kudasaimasčn ka?/ 

Yajima:    Ģi desu yo. Koo kakimąsu. 

Kosuta:    Moo ichido kono kamģ ni kąite kudasaimasčn ka?/

Yajima:    Jąa, fude de kģree ni kakimashņo.

H.
Gņoche:    Kono jģsho wa dņko de kaimąshita ka?/

Okyąroru:  Daigaku no hņn'ya de kaimąshita.

Gooche:    Bņku mo issatsu kaitąi n desu ga, tąkakatta dčsu ka?/

Okyaroru:  Hachi-jłu-doru dčshita. Moo sukņshi yasłi no mo arimąshita yo.

[Vocabulary]
arukimąsu       [V]             'walk'
bąsu            [N]             'bus'
boorupen        [N]             'ballpoint pen'
chikatetsu      [N]             'subway'
demąsu          [V]             'attend'        (ni)
densha          [N]             'train, commuter'
dorąibu-shimasu [V]             'go for a ride'
enpitsu         [N]             'pencil'
čssee           [N]             'essay'
fude            [N]             'brush'
fłne            [N]             'boat, ship'
ganbarimąsu     [N]             'do one's best'
hashirimąsu     [V]             'run'
hikņoki         [N]             'airplane'
hontoo          [N]             'real, really'
ikąga           [AD]            'how about ...'
iremąsu         [V]             'put in'
isshookčnmee    [AD]            'very hard'
ģtsuka          [AD]            'some day, some other time'
jitensha        [N]             'bicycle'
kądo            [N]             'corner'
kaerimąsu       [V]             'return, go home'
kaigģ           [N]             'meeting, conference'
kamģ            [N]             'paper'
kikimąsu        [V]             'hear, listen, ask'
kģree ni        [AD]            'neatly'
kģsha           [N]             'train' [long distance]
koo             [AD]            'this way'
koocha          [N]             'black tea'
koosaten        [N]             'intersection'
mannčnhitsu     [N]             'fountain pen'
michi           [N]             'road, street'
mimąsu          [V]             'see, watch'
Naiagara        [N]             'Niagara Falls'
noborimąsu      [V]             'climb'
norimąsu        [V]             'get on, ride'  (ni)
okimąsu         [V]             'place, put on'
ootņbai         [N]             'motorcycle'
orimąsu         [V]             'get off'       (o)
oshiemąsu       [V]             'teach, tell'
oyogimąsu       [V]             'swim'
remon-tģi       [N]             'lemon tea'
ryokoo-shimąsu  [V]             'travel'
shikčn          [N]             'test, exam'
suwarimąsu      [V]             'sit down'
tąkushii        [N]             'taxi, cab'
takushii-nņriba [N]             'taxi stand'
tachimąsu       [V]             'stand up'
tomemąsu        [V]             'stop'
untčnshu        [N]             'driver'
watarimąsu      [V]             'cross'
yarimąsu        [V]             'do' [general]

© Norio Ota 2008