AP/JP1000 6.0 Conversation 5          Japanese flag


A.
Hmada:         Nihongo no krasu ni wa gakusee ga nan-nin grai ims(u) ka?/

Baanado:       Znbu de san-byaku-nin grai desu ga, h(i)ttsu no krasu ni wa 
                san-ju-nin imas(u).        

Hamada:         Zibun takusan imsu nee.

Baanaado:       e, Nihongo wa totemo ninki ga arims(u) kara. 

B.
Prii:          Kosu no kyooksho wa nan-satsu grai kaimsh(i)ta ka?/

Rn:            Jus-satsu grai desu ga, konshuu mtto kaims(u).

Perii:          Hn wa knari taki desu nee. 

Rin:            e, mo rop-pyak-doru grai kakarimsh(i)ta.     

C.
Shmitto:       to de tsumetai biru o ppai nomimasn ka?/             

Knzaki:        i desu nee. Dko e ikimasho ka?\ 

Shumitto:       "Krusiizu" wa do des(u) ka?/ Nakanaka i desu yo./

Kanzaki:        Ano mis wa gakusee ni ninki ga arimsu ne.

D.
Knzaki:        Shmitto-san moo ppai do des(u) ka?/

Shmitto:       Mo sn-bon mo nomimshita yo. Knzaki-san ga nnde kudasai.            

Kanzaki:        Bku wa mo go-hon nomimshita kara, kkkoo des(u).

Shumitto:       Ja, moo ip-pon dake. Kanpai!

E.
Makknon:       Isha no Hrota-sense wa kuruma ga sn-dai arimsu yo.

Kawashima:      So des(u) ka.\ Sugi desu nee. Okane ga arimsu nee.

Makkinon:       "Merusdes(u)" to "Bii-Emu-Dburyuu" to "Rk(u)sasu" dsu yo.

Kawashima:      Uchi wa kok(u)san ga ich-dai sh()ka arimasn yo.

F.
Ko:            Miruzu-san wa dnna h(i)to ds(u) ka?/

Shn:           Chuugokugo mo Nihongo mo jooz ni hanashims(u).

Koo:            Heeee\/, sugi desu nee. Shn-san no tomodachi ds(u) ka?/

Shin:           Iie, amari yku shirimasn ga, tokidoki onaji krasu des(u).

G.
Kimura:         Sumimasn, kono ringo h(i)ttsu kura des(u) ka?/

yaoya:          Hyaku-en ds(u). Oishi desu yoo.

Kimura:         Ja, itstsu kudasi. Hai, sen-en. 

yaoya:          Maido (arigtoo gozaimsu), go-hyak-en no otsuri ds(u).

H.
Droshe:        Sumimasn, f(u)tsuu no k(i)tte o ju-mai to hagaki o go-mai kudasi.

ten'in:       K(i)tte ga rop-pyak-en, hagaki ga san-byak go-ju-en ds(u).

Deroshe:        Ja, znbu de kyuu-hyak-go-ju-en dsu ne./ Ichi-man-en de i 
                des(u) ka?/

ten'in:       i desu yo./ Kyuu-sn go-ju-en no otsuri ds(u).


[Vocabulary]
[Verbs]

hanashimas(u)     'speak'
ikimasho       'shall go'
ims(u)           'there is/are' [animate subject]
kaims(u)         'buy'
kakarims(u)      'cost'
kudasi         'please give me'
shirimasn      'don't know'

[Adjectives]

oishii          'delicious'
sugi           'terrific'
tsumetai        'cold'

[Nouns]

Chuugokugo      'Chinese langauge'
f(u)tsuu          'regular/ordinary'
gak(u)see         'student'
hagaki          'post card'
h(i)to 'person'
isha            'doctor'
k(i)tte           'stamp'
kok(u)san         'domestic make'
konshuu         'this week'
kos(u)           'course'
kras(u)          'class'
kyooksho       'textbook'
mise 'shop, store, restaurant'
(ni) ninki (ga arimsu) 'be popular'
okane 'money'
onaji           'same'
otsuri          'change'
ringo           'apple'
tomodachi       'friend'

[Adverbs]

amari ... [neg] 'not much/often'
dak 'only'
jooz ni        'skillfully'
maido           'every time'
moo             'more --'
mo             'already'
mtto           'more'
shka ... [neg] 'only'
yku            'well/often'
znbu de        'in total'
zibun          'indeed'

[Adjectival Nouns]

jooz 'skillful'
kkkoo          'more than enough/no thanks'

[Connectives]

..... kara      'because .....'


Norio Ota 2014