AP/JP1000 6.0 Conversation 4          Japanese flag


A.
Tsuji:          Kyo no patii ni wa dre ga kims(u) ka?/

Mraa:          Nihongo no kras(u) kara wa Chu-san to Gun-san to Rido-san ga 
                kims(u). 

Tsuji:          Znbu de nan-nin grai kims(u) ka?/

Miraa:          Nijuu-nin grai des(u).   

B.
Miruzu:        Shuumatsu wa dkoka e ikimsh(i)ta ka?/

Hashizume:      e, Agawa-kekoku e ikimsh(i)ta.

Mairuzu:        i desu nee. Momiji-gari dsu ne./

Hashizume:      e, kooyoo wa subarsh(i)katta des(u).      

C.
Shmizu:        Nihon no diiviidi ga arims(u) ka?/           

Tn:            e, takusan arims(u). 

Shimizu:        Anime ga arimsu ka?/

Ton:            Tak(u)san arimsu yo./ Kono Seeraa-Mun wa znbu watashi n des(u).

Shimizu:        Ja, kndo msete kudasai.

Ton:            e, itsu d mo dozo.

D.
Godon:         Takei-sn wa dnna supotsu o shims(u) ka?/

Takei:          Taitee grufu to tnisu o shimsu ga, tokidoki yakyuu ya skkaa mo 
                shims(u).

Goodon:         Bas(u)ktto wa?/

Takei:          Amari shimasn.

E.
Mnami:         Krinzu-san no kuruma wa dre des(u) ka?/

Krinzu:        Watashi n wa are dsu ga, Mnami-san n wa?/

Minami:         Bku no wa ano chiisi no des(u).

Korinzu:        Dmo, atarashi desu ne.

Minami:         e, senshuu kaimsh(i)ta.

F.
Ti:            Krasu no to de, chtto koohi de mo nomimasn ka?/              

Takeda:         i desu nee. Dko e ikimasho ka?/       

Tui:            Yooku-ren no koohii-shppu wa do des(u) ka?/ Osok made aite ims(u).

Takeda:         Rn-san ya Mu-san mo sasoimasho.

G.
Ktano:         Mo hirughan o tabemsh(i)ta ka?/

Rido:          Iie, mda desu ga, Ktano-san wa?/

Kitano:         Watashi mo kore kar des(u). Issho ni tabemasn ka?/

Riido:          Argatoo. Dko ga i des(u) ka?/

Kitano:         Asoko ni oishii Nihon ryoor-ya ga arimsu yo. 

H.
Hattori:        Nihongo no benkyoo wa do des(u) ka?/

Banzu:         Muzukashi desu ga, omoshiri des(u).

Hattori:        Mo Katakna o naraimsh(i)ta ka?/

Baanzu:         e, znbu oboemsh(i)ta.


[Vocabulary]
[Verbs]

aite ims(u)     'is open'
arims(u)         'there is/are'
kaims(u)         'buy'
msete kudasai  'Please show me.'
naraims(u)       'learn'
nomims(u)        'drink'
oboems(u)        'memorize/learn'
sasoims(u)       'invite/ask'
shims(u)         'do/play'
tabems(u)        'eat'

[Adjectives]

muzukashi      'difficult'
omoshiri       'interesting'
osoi            'late/slow'
subarashi      'wonderful' 

[Nouns]

anime           'animation'
to             'after'
bas(u)ktto       'basketball'
diiviidi 'DVD'
bdeo           'video'
biru           'beer'
dre            'who'
dko            'where'
dkoka          'somewhere'
dre            'which'
grufu          'golf'
hirughan       'lunch'
Agawa kekoku   'Agawa Canyon'
krasu          'class'
kuruma          'car'
momiji-gari     'maple viewing'
nn-nin         'how many people'
patii          'party'
Yooku-ren 'York Lanes'
koohii-shppu           'coffee shop'
ryoor-ya       'restaurant'
skkaa          'soccer'
senshuu         ' last week'
shinsha         'brand-new car'
shuumatsu       'weekend'
supotsu        'sports'
tnisu          'tennis'
yakyuu          'baseball'

[Adverbs]

amari ... [neg] 'not much/often'
to de          'later'
issho ni        'together'
itsu d mo      'any time'
mda ... [neg]  'not yet'
mo             'already'
taitee          'usually'
tak(u)san         'a lot'
tokidoki        'sometimes'
znbu           'all'
do             'how'

[Adjectival Nouns]

di-suki        'very fond of'

[Connectives]

dmo            'however'


Norio Ota 2014