AP/JP1000 0.6 Conversation 3          Japanese flag


A.
Kaneko:         Deshruba-san o-ik(u)tsu ds(u) ka?/

Deshruba:      N-juu-n des(u).  

Kaneko:         Zibun waki desu nee. Bku wa moo sgu yn-juu des(u).

Deshiruba:      Hontoo ds(u) ka?/ San-juu grai ni miemsu yo.

Kaneko:         Tondemo arimasn.

B.
Buringu:       Fjita-san, kono konpyutaa wa knari hayi desu nee.

Fjita:         e, ai-sbun desu.

Bauringu:       i desu nee. Bku no wa ai-suri desu yo.

Fujita:         Dmo totemo tkakatta des(u). Juu-hachi-mn-en desh(i)ta.

C.
Kawashima:      Sumimasn ga, sono ksa wa kura des(u) ka?/               

Uriko:          Kore ds(u) ka?/ Sn-rop-pyak-en des(u).

Kawashima:      Ja, are wa?/            .

Uriko:          San-zen-en ds(u). Chtto taki desu ga, totemo i ksa des(u).

Kawashima:      Ja, sore o kudasi.

D.
Hn:            Shuumatsu wa taitee nni o shimas(u) ka?/

Aida:           Yku ongaku o kikims(u).

Hon:            i shii-di ga arims(u) ka?/

Aida:           Iie, amari tak(u)san arimasn ga, kurashkku wa oi des(u).

E.
Suzuki:         ma kooyoo ga kree desu nee.

Sndaas(u):     So desu nee. Ksa Don-bree mo kree desh(i)ta.

Suzuki:         Kino wa smukatta desu ga, kyo wa s(u)kshi atataki desu nee.

Sandaasu:       Tbun Indian-smaa deshoo.

F.
Ganiyn:        Ano hto wa me isha dsh(i)ta ka?/        

Sakiyama:       a, Sdoo-san des(u) ka?/ Iie, isha ja arimasn desh(i)ta. Bengshi 
                desh(i)ta.

Ganiyon:        Sakiyama-san mo?/

Sakiyama:       Iie, watashi wa koomin desh(i)ta.

G.
Mnowa:         Mo Katakna o naraimsh(i)ta ka?/

Suzan:         Iie, mda des(u). Konshuu naraims(u). 

Minowa:         Hiragna wa?/

Suuzan:         Hiragna wa mo naraimsh(i)ta.

H.
Mrase:         Trii-san, karaoke ga suk des(u) ka?/

Trii:          e, amari jooz ja arimasn ga, tokidoki karaoke-ba ni ikims(u). 
                Mrase-san wa?/

Murase:         Bku wa amari suk ja ni n des(u). Ut wa nigate ds(u).

Terii:          Bku mo atarashi ut wa yku shirimasn.

[Vocabulary]
[Verbs]

haraims(u)     'pay'
karims(u)        'borrow'
kashims(u)       'lend'
kikims(u)        'listen'
miems(u)         'see, can see'
naraims(u)       'learn'
oshiems(u)       'teach, inform'
sh(i)tte ims(u)    'know'
ts(u)kaims(u)      'use, spend'

[Adjectives]

atarashi       'new'
atataki        'warm'
hayi           'fast'
sami           'cold'
waki           'young' 

[Nouns]

bengshi        'lawyer'
bku            'I' [male]
Don Bree       'Don Valley'
-grai          'approximately'
hontoo          'true'
Indian-smaa    'Indian summer'
ksa            'umbrella'
ksa            'this morning'
k(u)tsu          'how old' o-ikutsu [honorific]
isha            'doctor'
karaoke
karaoke-ba     'karaoke bar'
konpyutaa      'computer'
ai-sbun 'i7'
ai-suri 'i3'
konshuu         'this week'
koomin         'government worker'
kurashkku 'classical music'
kooyoo          'crimson foliage'
nigate          'weak point'
ongaku 'music'
shii-di        'CD'
ut             'song'

[Adverbs]

amari ... [neg] 'not very ...'
chtto          'a little'
knari          'considerably'
mda ... [neg]  'not yet'
me             'before'
moo sgu        'soon'
tbun           'probably'
taitee          'usually'
takusan         'a lot'
tokidoki        'sometimes'
totemo          'very'
yku            'often'
zibun          'fairly/extremely'

[Adjectival Nouns]

gnki           'well, strong'
jooz           'skillful'
kirai           'disagreeable'
kree           'pretty/neat'
shzuka         'quiet'
suk            'fond of'


Norio Ota 2014