AP/JP1000 6.0 Conversation 20          Japaanese flag


A. Jmu de 'in the gym'

Kawguchi: Banzu-san, natsuysumi wa do suru tsumori dsu ka?/
Banzu:    Buchoo ga shigoto de Nihn ni iku hazu n node, tbun watashi

mo issho ni iku
desho.
Kawaguchi: Nihn e wa me ni itta kot ga arimsu ka?/
Baanzu:    Iie, arimasn. San-nen me ni iku hazu dshita ga, shigoto no tsugoo de

dam ni
narimshita.

B. Michi de 'in the street'

Kbota:    Guribu-san, chtto omiyage o katte ikimasho.
Guribu:   So desu nee. Buchoo n wa nni ga i to omoimsu ka?/
Kubota:    Buchoo ni nni ka motte iku yri kusan ni nni ka katte

ageru ho ga yo-sa
so desu ne.
Guriibu:   Sore wa i kangae dsu ne. kusan wa kurashikku-ngaku

ga di-suki da so
desu yo./
Kubota:    Ja, atarashi  shii-di o sagashite mimasho.

C. Uchi de 'at home'

Tsma:     Anta, kuruma ga naru made ni-sn-nichi kakru soo desu yo./
sui:      Komru nee. Ano shuuri-ya wa shigoto ga hayi tte kiit no ni nee.
Tsma:     Dmo, bureki ya eakon mo mte kureru kara, shikata ga ni (wa).
Usui:      Nihon-sha d mo furi kuruma wa yku koshoo-suru ne.
Tsma:     So desu ne. Srosoro kai-kaemasho ka.

D. Unten-chuu ni 'while driving'

Jroo:     Nisan, asoko no gasorin-sutndo de gasorin o irete iko yo.
Ichiroo:   So da na. Mantan ni shi ta ho ga anshin da ne. Mda daibu kakru kara.
Jiroo:     Kotch ga serufu-sabisu da yo./ Bku wa uindoo o ara yo.
Ichiroo:   Ja, tanmu yo.
------------------------------------------------------------------
Ten'in:    Yon-juu rtttoru desu ne./ N-juu-n-doru chood ni narimsu.
Ichiroo:   Sono windoo-wsshaa-eki mo kudasi.
Ten'in:    a, sore wa n-doru-go-jus-snto desu.

E. Hikkoshi-chuu ni 'in the middle of moving'

Geru:     Sono nagaisu hitri de daijobu?/
Tsutomu:   Tbun ni-san-nin de hakonda ho ga i to omu yo./
Geeru:     Tnii ya Kbin ni mo tetsudtte morau (wa)./
Tsutomu:   Omosa wa hyak-kiro grai shika ni no ni, knari omoku kanjir n da.
Geeru:     Mtsu tokoro ga ni kara ne.

F. Toshkan de 'in the library'

n:        Knban Reko no tanjobi no patii ni iku tsumori?/
Osamu:     Tonde mo ni. Raishuu shikn ga mitts mo tte, shoornbun mo hittsu

           ru kara ne.
An:        Soo. Dmo chotto dake itte mnai?/ Kuruma de mukae ni itte ager (wa) yo./
Osamu:     Arigati kredo, yappri yamete ok yo.

G. Kenkyushitsu de 'in the professor's office'

Gakusee:   Sense, krasu ga owatta to de, chtto o-hanashi-shi-tai kot ga ru n desu ga.
Sense:    i desu yo./ San-jup-pun grai wa kenskyushitsu ni iru tsumori d kara.
Gakusee:   Shikn ni tsuite n-san shitsumon ga arimsu.
Sensee:    So desu ka. Konogoro, yku benkyoo-shite iru so desu nee.
Gakusee:   Hi, yatto Kanji mo hitri de oboru kot ga dekimsu. Sore ni, bunpoo mo

           omoshroku narimashita.
Sensee:    Sore wa ykatta desu ne. Ja, kndo no shikn wa kitto yku dekru deshoo.
Gakusee:   Sa, sore wa do ka wakarimasn ga, isshooknmee ganbtte mimasu.
Sensee:    D wa mata to de.
Gakusee:   Shitsree-shimasu.

[Vocabulary]
anshin                  [n.]                     'relief'
arau                    [vt.]                    'wash'
arigati                [a.]                     'grateful'
buchoo                  [n.]                     'division chief'
bunpoo                  [n.]                     'grammar'
bureki                 [n.]                     'break'
eakon                   [n.]                     'air conditioner'
ki                     [n.]                     'liquid, solvent'
ganbru                 [vi.]                    'do one's best'
gasorin                 [n.]                     'gasoline'
gasorin-sutndo         [n.]                     'gas station'
hakobu                  [vt.]                    'carry'
hikkoshi                [n.]                     'move'
ireru                   [vt.]                    'put in'
isshooknmee            [ad.]                    'very hard'
jmu                    [n.]                     'gym'
kai-karu               [vt.]                    'trade in'
kangae                  [n.]                     'idea'
kanjiru                 [vt.]                    'feel'
kenkyushitsu           [n.]                     'office'
kitto                   [ad.]                    'surely, certainly'
kono goro               [ad.]                    'these days'
koshoo-suru             [vi.]                    'break down'
v koto ga dekru                                 'can'
kurashikku-ngaku       [n.]                     'classical music'
mantan                  [n.]                     'full tank'
mukae ni iku            [vt.]                    'come to get, welcome'
nagaisu                 [n.]                     'couch'
naru                   [vi.]                    'get repaired'
natsu-ysumi            [n.]                     'summer holiday'
Nihon-sha               [n.]                     'Japanese car'
oboru                  [vt.]                    'learn'
omiyage                 [n.]                     'present'
omosa                   [n.]                     'weight'
owaru                   [vi.]                    'finish'
sagasu                  [vt.]                    'look for'
serufu-sabisu          [n.]                     'self-service'
shikata ga ni                                   'can't be helped'
shikn                  [n.]                     'test, exam'
shitsumon               [n.]                     'question'
shoornbun              [n.]                     'essay'
shuuri-ya               [n.]                     'garage'
sore ni                 [conj.]                  'in addition to that, beside'
srosoro                [ad.]                    'soon'
tanjobi                [n.]                     'birthday'
tetsudu                [vt.]                    'help'
Tonde mo ni.                                    'Heavens, no.'
tsugoo                  [n.]                     'convenience'
tsumori                 [n.]                     'intention'
unten-suru              [vt.]                    'drive'
yameru                  [vt.]                    'quit, stop, decline'
yappri                 [ad.]                    'as I planned, as expected'

Norio Ota 2008