AP/JP1000 6.0 Conversation 2          Japanese flag


A.
Shbata:	Sore wa nn des(u) ka?/

Kngu: Kore ds(u) ka?/ Jsho des(u).

Shibata: Ooki jsho desu nee.

Kingu: Ee, i jsho desu yo.

B.
Pakaa:		Kimura-sn, atarashi kuruma ds(u) ka?/

Kimura: Iie, atarsh(i)ku arimasn. Chuuko ds(u).

Paakaa: So des(u) ka.\ Honda dsu ne./

Kimura: e, shinsha wa totemo taki des(u).

C.
Inoue:		Sh(i)tsree desu ga, Nihon-jn des(u) ka?/		

Sn: Iie, Nihon-jn ja arimasn. Kankok-jin des(u).

Inoue: Domo sumimasn. Nihongo ga o-joozu dsu nee.

Son: Iie, mda mda des(u).

## Being modest is a politness strategy.

D.
Natsuki:	Are wa daigaku dsu ka?/

Shnpuson: Iie, byooin dsu yo.

Natsuki: Zibun ooki byooin dsu nee.

Shinpuson: Se-Maikeru byoin desu.

E.
Wn:		Skai-san, smuku arimasn ka?/

Skai: e, chtto sami desu nee.

Won: Atsi koohi wa do desu ka?/

Sakai: Argatoo. Itadakimsu.

F.
Mi:		Shoji-san, kore wa Nihongo de nn desu ka?/	

Shoji: a, sore wa hasmi desu.

Mei: Ja, sore wa?/

Shooji: Kore wa jogi desu.

G.
Sasaki:		Eega wa omoshrokatta desu ka?/

Chi: Iie, amari omoshroku arimasn deshita.

Sasaki: Doshite desu ka?/

Choi: Sji ga tsumarnakatta n desu.

H.
Hrada:		Tsumetai biru wa oishi desu nee.

Ksunaa: e, hontoo ni oishi desu nee.

Harada: Atsi hi wa biru ga ichiban i desu yo.

Kosunaa: Fuy wa atsi osake dsu ne./


[Vocabulary]
[Adjectives]

akarui 'bright' - kurai 'dark'
amai 'sweet' - shoppi 'salty'; kari 'spicy'
atarashi 'new' - furi 'old'
atataki 'warm' - sami 'cold'
atsi 'hot' - tsumetai 'cold' [only for object]
atsui 'thick' - usui 'thin' [board, paper]
i 'good' - wari 'bad' [dam - AN]
isogashi 'busy' - [hima 'free' - AN]
hayi 'fast/early' - osoi 'slow/late'
hiri 'wide/large' - semi 'narrow/small'
ki 'dark/thick/strong' - usui 'light/thin/weak' [koi koohii]
nagi 'long' - mijiki 'short'
oishii 'tasty' - mazi 'unsavory'
omoi 'heavy' - karui 'light'
omoshiri 'interesting' - tsumarnai 'boring'
ooki 'large' - chiisi 'small'
taki 'expensive' - yasi 'cheap'
taki 'high/tall' - h(i)ki 'low/short'

[Nouns]

ki 'autumn'
apato 'apartment'
are 'that' [over there]
bdeo 'video'
biru 'beer'
byooin 'hospital'
Chuugok-jin 'Chinese'
chuuko 'second-hand'
daigaku 'university'
depato 'department store'
ega 'movie'
fuy 'winter'
hasmi 'scissors'
hru 'spring'
h 'day'
hteru 'hotel'
ichiban 'best, No. 1'
jsho 'dictionary'
jogi 'ruler'
Kanad-jin 'Canadian'
Kankok-jin 'Korean'
k(i)ssaten 'coffee shop'
kmera 'camera'
kore 'this'
koohi 'coffee'
kuruma 'car'
nats 'summer'
Nihon-jn 'Japanese'
onaji 'same' [chigau 'be different' - verb]
osake 'rice wine'
rs(u)toran 'restaurant'
Se-Mikeru 'St. Michael'
shinbun 'newspaper'
shinsha 'new car'
sore 'that'
sji 'story'
zasshi 'magazine'

[Adverbs]

amari ... [neg] 'not very ...'
chtto 'a little'
dosh(i)te 'how come'
hontoo ni 'indeed/really'
mda 'yet/still'
so 'so'
sgu 'soon/right away'
totemo 'very'
zibun 'fairly/extremely'

[Adjectival Nouns]

dam 'no good'
hima 'free'
jooz 'skillful'
kantan 'easy/simple'
kree 'pretty/neat'
muda 'waste'
mri 'impossible'

Norio Ota 2009