AP/JP1000 6.0 Conversation 19          Japanese flag


A. Daigaku de 'at the university'
JÓn:    NŔe, asoko ni iru hito shitte (i)ru?/
Hýro:   ┘n, Meiji-DÓigaku kara kýte iru Ky˛oko da yo./ D˛o shite?/
Jan:    Onaji shinrýgaku no k˛osu o t˛tte iru n da kedo, mÓda hanÓshita
        koto ga nÓi kara.
Hiro:   JÓa, ýma shookai-shite ager¨ yo.

B. Kaisha de 'in the company office'
D˛ran:  KÓnada ni irasshÓru mÓe wa d˛chira ni irasshaimÓshita ka?/
Miyake: OosutorÓria no Merub˛run ni Óru booeki-gÓisha de hataraite
        imÓshita.
Doran:  OosutorÓria ni irassharu aida ni hoka no tokor˛ ni mo o-dekake
        ni narimÓshita ka?/
Miyake: ╚e, shiten ga Óru tokor˛ ni wa taitee ikimÓshita. Shýdonii ya
        AderŔedo ya PÓasu desu.

C. Uchi de 'at home'
Kawai:  Kinoo hik˛oki no nÓka de mýta Ŕega wa totemo omoshýrokatta yo./
Ts¨ma:  NÓn no Ŕega dÓtta n desu ka?/
Kawai:  Atarashýi 'Mýsshon-inp˛shiburu' da kedo, Ókushon ga s¨gokatta yo.
Ts¨ma:  Tomu Kur¨uzu no aite-yaku o shiteiru hit˛ wa SueedŔn-jin deshoo?/
Kawai:  ┘n, karate mo umÓi joyuu da yo./

D. Kissaten de 'in the coffee shop'
Nýiru:  Kore kara d˛o suru?/
J¨nko:  Karitai h˛n ga Óru kara, tosh˛kan ni itte mýru wa. Nýiru wa?/
Niiru:  M˛o ik-kÓgetsu karite iru h˛n ga Óru kara, b˛ku mo tosh˛kan e
        ik¨ yo.
Junko:  Sonna ni nÓgaku karite ite mÓda daij˛obu?/
Niiru:  Ik-kÓgetsu mÓde wa daij˛obu da to om˛u kedo.

E. Kuruma no nÓka de 'in the car'
SÓtoo:  K˛nban tomaru h˛teru wa d˛ko desu ka?/
Kanoo:  Naiagara-on-za-rŔeku ni aru Purinsu-obu-UŔeruzu to iu h˛teru ni
        tomatte mimash˛o.
Satoo:  Soko wa yuumee-na h˛teru desu ka?/
Kanoo:  ╚e, Igirisu no Ueeruzu-kootÓishi ga tomatta tokor˛ na node, yuumee
        dŔsu. Naiagara no taki o mýta Óto de sono h˛teru ni ikimÓsu.

F. KafetŔria de 'in the cafeteria'
Kimie:  Tabe-nÓgara Kanji o oboete ir¨ no?/
R˛n:    ┘n, arubÓito o shite iru aida wa amari benkyoo-dekýnai kara.
Kimie:  R˛n wa Y˛oku ni k¨ru mÓe ni Nihongo o narÓtte itÓ n deshoo?/
Ron:    Itte ita kookoo ni Nihongo no k¨rasu ga Ótta kara, ni-nen g¨rai
        benkyoo-shitÓ kedo, Kanji wa hot˛ndo narawÓnakatta yo.
Kimie:  DŔmo hajýmete benkyoo-suru hit˛ yori zutto ýi ja nai?\
Ron:    ┘n, sore wa s˛o da kedo.

G. Kenky¨ushitsu de 'in the professor's office'
Gakusee:SensŔe, ky˛o no k˛ogi de setsumee-shite kudasÓtta 'kankŔe-setsu'
        ga ch˛tto wakarÓnai n desu ga.
SensŔe: WakarÓnai tokor˛ wa d˛ko desu ka?/
Gakusee:Watashi ga Eego o narÓtta sensŔe wa bunpoo o zenzen oshiete
        kuremasŔn deshita kara, nÓze 'kankŔe-setsu' o tsuka¨ no ka mo
        wakarimasŔn.
Sensee: S˛o desu ka.\ DŔmo ýma anÓta wa chanto 'kankŔe-setsu' o tsukatte
        imÓsu yo./ 'Watashi ga Eego o narÓtta sensŔe' to i¨ no ga sore dŔsu.
Gakusee:└a, s˛o desu ne. Ki ga tsukimasŔn deshita.
Sensee: DŔwa, kantan ni setsumee-shite agemash˛o.
Gakusee:OnegaishimÓsu.

[Vocabulary]
aite-yaku            [n.]             'co-actor/co-actress'
Ókushon              [n.]             'action'
booeki-gÓisha        [n.]             'trading company'
bunpoo               [n.]             'grammar'
chanto               [ad.]            'properly'
daij˛obu             [an.]            'alright'
hajýmete             [ad.]            'for the first time'
hito                 [n.]             'person'
hot˛ndo (neg.)       [ad.]            'hardly'
joyuu                [n.]             'actress'
kankŔe-setsu         [n.]             'relative clause'
kantan               [an.]            'simple, easy'
kariru               [vt.]            'borrow'
k˛ogi                [n.]             'lecture'
kookoo               [n.]             'high school'
kootÓishi            [n.]             'prince'
onaji                [nm.]            'same'
oshieru              [vt.]            'teach'
setsumee-suru        [vt.]            'explain'
shinrýgaku           [n.]             'psychology'
shiten               [n.]             'branch office'
shookai-suru         [vt.]            'introduce'
sueedŔn-jin [n.] 'Swedish'
sug˛i                [a.]             'terrific'
taki                 [n.]             'fall'
tokor˛               [n.]             'place'
tomaru               [vi.]            'stay'
tsukau               [vt.]            'use'
umÓi                 [a.]             'skillful, delicious'
yuumee               [an.]            'famous, well-known'
zenzen (neg.)        [ad.]            'not at all'
zutto                [ad.]            'by far, much more'

ę Norio Ota 2008