AP/JP1000 6.0 Conversation 18          Japanese flag


A. Kaisha de 'in the company office'

K˛ndon: Moo s¨gu HÓyami to iu okyaku-san ga miŔru to buchoo ni tsutaete kudasÓi.
Hýsho:  SumimasŔn ga, buchoo wa mÓda o-mie ni nÓtte irasshaimasŔn ga.
Kondon: KomÓtta na. Nan-ji g˛ro miŔru ka wakarimÓsu ka?/
Hisho:  KŔsa wa j¨u-ji made ni wa irasshÓru to osshÓtte irasshaimÓshita kara,

m˛o miŔru to omoimÓsu ga.
Kondon: JÓa, buchoo ga mýe-tara, s¨gu renraku-shite kuremasŔn ka?/
Hisho:  HÓi, shoochi-itashimÓshita.

B. Daigaku de 'at university'

Jýmu:   KÓnojo, nÓn to iu namae?/
Matsuo: H˛o tte iu Chuugok¨-jin da yo./
Jimu:    Hee, Nihon-jýn kÓ to om˛tta.
Matsuo: B˛ku wa Kankok¨-jin da to om˛tta yo.
Jimu:    Ch˛tto shookai-shite kurŔ yo.
Matsuo: IyÓ da yo. Jibun de hanÓse yo.

C. Uchi de 'at home'

Ts¨ma:  AnÓta, tŔrebi de ky˛o wa yuký ga f¨ru tte itte imÓsu yo./
Otto:  JÓa, kÓsa o dÓshite oite kure nÓi ka?/
Ts¨ma:  M˛o koko ni dÓshite arimÓsu yo./
Otto:  Arýgatoo. Hontoo ni f¨ru ka d˛o ka wakarÓnai kŔredo, m˛tte itte mýru yo.
Ts¨ma:  K˛nban okaeri wa nan-ji g˛ro desu ka?/
Otto:  KÓataa-san no soobŔtsukai ga nÓn-ji ni owar¨ ka wakarÓnai kedo, j¨u-ji

        made ni wa owaru to om˛u yo.
Ts¨ma:  S˛o desu ka. Itte (i)rasshai.

D. Hoomon 'visiting'

WÓtabe: R¨kku-san, y˛ku irasshaimÓshita. D˛ozo o-agari kudasÓi.
R¨kku:   O-jama-itashimÓsu. Go-busata-shimÓshita.
Watabe: Kochira k˛so. SÓa, o-cha o ýppai d˛ozo.
Rukku:   D˛ozo, o-kamai nÓku. S¨gu shits¨ree-shimasu kara.
Watabe: D˛ozo go-yukk¨ri.

E. Tosh˛kan de 'in the library'

Mýdori:  NŔe, 'Michi' tte iu h˛n m˛o y˛n da?/
BŔsu:    Uuun, mÓda y˛nde nÓi kedo. D˛oshite?/
Midori:  Shinrýgaku no sensŔe ga y˛me tte ittÓ node, sagashite ir¨ no.
Besu:    DÓre ga kÓita no?/
Midori:  'Geeru Shýihii' tte iu hito. MÓe ni besuto-sŔraa ni nÓtta to kiitÓ (wa).
Besu:    JÓa, ch˛tto konpy¨utaa de shirÓbete ageru.
Midori:  Onegai.

F. K¨rasu de 'in the class'

Gakusee: K˛ndo no shikŔn wa nÓn-ka made ka oshiete kudasaimasŔn ka?/
Joshu:    J¨ugo-ka made dÓtta to omoimÓsu ga, Óto de kyooju ni kiite mimÓsu.
Gakusee: NÓn-nichi ni Óru ka wakarimÓsu ka?/
Joshu:    Kyooju wa raishuu no suiy˛obi ni sur¨ to osshÓtte imashita ga.
Gakusee: ShikŔn wa muzukashýi deshoo ka.?\
Joshu:    Iie, sonna ni muzukashiku nÓi to omoimÓsu.

G. Denwa de 'on the phone'

Koike:  Kinoo k¨rasu de kŔsa juu-ichi-ji mÓe ni wa kýte iru to ittÓ no desu ga, 

ch˛tto osoku
nÓtte shimaimÓshita.
Hýsho:   Gakusee ga kýte iru ka d˛oka mýte kimash˛o ka?/
Koike:  OnegaishimÓsu. M˛shi dÓreka kýte i-tara, jup-pun g¨rai okurer¨ to itte kudasÓi.
Hisho:   HÓi, wakarimÓshita.

[Vocabulary]
besuto-sŔraa        [n.]             'bestseller'
buchoo              [n.]             'division chief'
(go)busata          [n.]             'long absence'
dÓsu                [vt.]            'take out'
hontoo ni           [ad.]            'really, indeed'
(o)jama(-suru)      [v.]             'be in the way'
jibun de            [ad.]            'by/for oneself'
kÓ                  [n.]             'lesson'
kÓsa                [n.]             'umbrella'
kyooju              [n.]             'professor'
okureru             [vi.]            'be late'
ossharu             [v.]             'say' [hon.]
owaru               [vt.]            'finish'
renraku-suru        [vi.]            'contact'
shikŔn              [n.]             'exam'
shinrýgaku          [n.]             'psychology'
shirabŔru           [vt.]            'check'
shoochi-suru        [vi.]            'Certainly!, understand'
shookai-suru        [vt.]            'introduce'
soobŔtsukai         [n.]             'farewell party'
-tara               [con.]           'if, when'
tsutaeru            [vi.]            'inform'
yukk¨ri-suru        [vi.]            'take time'

ę Norio Ota 2008