AP/JP1000 6.0 Conversation 17          Japanese flag


A. Kyooshitsu de 'in the classroom'

Y˛shiko: Sore d˛ko de kattÓ (no)?/
Akemi:   Kore?/ Tomodachi ni morattÓ (no).
Yoshiko: Hee,/ dÓre?/ TÓmura-kun?/
Akemi:   Uuun,/ Matsui-kun ga barentÓin ni kuretÓ no.
Yoshiko: S˛o ka. KÓre mo anÓta ni ki ga Óru n da.

B. Kaisha de 'in the company office'
Kachoo:  Murata-k¨n, ano shorui, k˛pii (o) tsuk¨tte kureta?/
Murata:  HÓi, ichý-bu tsuk¨tte okimÓshita ga.
Kacho:   └a s˛o. JÓa, KÓneda-san ni fÓkkusu de okutte moraitÓi n da kedo.
Murata:  Shoochi-shimÓshita. S¨gu yarimÓsu.
Kachoo:  Tan˛mu ne./

C. Uchi de 'at home'
Ts¨ma:   AnÓta, moo s¨gu Akio no sotsugy˛o-shiki desu yo./ 

Sotsugyoo-ýwai ni nÓnika katte yarimash˛o ka?\
Sugioka: S˛o da ne. NÓni ga ýi ka ne?/
Ts¨ma:   ╠tsumo rapput˛ppu ga hoshýi to itte (i)mÓsu kedo.
Sugioka: JÓa, ashita kaisha no Mori-kun ni kiite mýru yo. KÓre kuwashýi kara.
Ts¨ma:   Onegai-shimÓsu ne./
Sugioka: Sotsugy˛o-shiki made ni wa tod˛kete morau kara, daij˛obu da yo.
Ts¨ma:   Akio mo kitto yorok˛nde kureru (wa).

D. Daigaku de 'at university'
ShŔriru: NŔe onaka suite (i)nÓi?/
Tsutomu: MÓda hiru tabete (i)nÓi no?/ B˛ku wa m˛o tÓbe-chatta yo.
Sheriru: Nihongo no kaiwa ya Kanji ya bunpoo no benkyoo ga isogÓshikute jikan ga nÓkatta no.
Tsutomu: Taihen da nŔe. Kono d˛onatsu ager¨ yo. SÓkki katte ˛ita n da.
Sheriru: Arýgatoo. Kanji no tŔsuto wa m˛o benkyoo-shite shimattÓ kara, anshin dÓ (wa)./

E. Kurýnikku de 'at a clinic'
Masumi:  SensŔe, kono aidÓ kara n˛do ga itÓkute ch˛tto nets¨ mo Óru n desu ga.
Isha:    Hoka ný wa?/
Masumi:  Tokidoki atÓma ya onaka ga itÓku narimasu.
Isha:    JÓa, ch˛tto kuchi o ˛okiku akete kudasÓi. Nets¨ mo hakarimash˛o.
Masumi:  Noomak¨en ja nÓi deshoo ka?/
Isha:    Iie, ryuukan dŔsu ne. Ni-sÓn-nichi yas¨nda hoo ga ýi desu ne.
 
Kono kusuri o agemÓsu kara, ichi-nichi san-kai n˛nde kudasai.

F. KafetŔria de 'at a cafeteria'
MÓiku:   Shinrýgaku ni sug˛ku kawaýi onnÓ no ko iru nŔe.
Osamu:   D˛no hito?/
Maiku:   Hora, kamý ga nÓgakute, kur˛i mŔ de, surÓtto-shita AjiÓ-jin no gakusee dÓ yo.
Osamu:   └a, Rýn-san ka. KÓnojo wa Kankok¨-jin da yo./
Maiku:   Shitte (i)r¨ no?/ Shookai-shite kurenai?/
Osamu:   ╠i kedo, kÓnojo m˛o booifurŔndo iru yo./ SŔ(e) ga tÓkakute, ashý ga nÓgaku te

kakko(o)(ga)ýi n da, kÓre wa.
Maiku:   Hee, yappÓri ne.

G. Kenky¨ushitsu de 'in the professor's office'
Gakusee: SensŔe, ch˛tto bunpoo ni ts¨ite oshiete itadaki-tÓi n desu ga.
SensŔe:  D˛ozo. D˛ko ga wakarimasŔn ka?/
Gakusee: Kurer¨ ya mora¨ ya ager¨ ga wakarÓnaku natte shimaimÓshita.
Sensee:  S˛o desu ka. JÓa, kono zu o tsukatte setsumee-shite agemash˛o.
Gakusee: Onegai-shimÓsu.

[Vocabulary]
AjiÓ-jin          [n.]         'Asian'
anshin            [an.]        'relieved'
ashý              [n.]         'leg, foot'
atÓma             [n.]         'head'
barentain (dŔe)   [n.]         'Valentine's day'
booifurŔndo       [n.]         'boyfriend'
-bu               [n.]         counter for set document
bunpoo            [n.]         'grammar'
d˛onatsu          [n.]         'donut'
fÓkkusu           [n.]         'fax'
hakÓru            [vt.]        'check, measure'
hoshýi            [a.]         'desirable, want'
isogashýi         [a.]         'busy'
itÓi              [a.]         'painful'
kachoo            [n.]         'section chief'
kafetŔria         [n.]         'cafeteria'
-kÓi              [n.]          counter for frequency
kaisha            [n.]         'company'
kaiwa             [n]          'conversation'
kakko(o)          [n.]         'figure, appearance'
kakko(o) (ga) ýi               'handsome'
kamý              [n.]         'hair'
kÓnojo            [n.]         'she'
kÓre              [n.]         'he'
kawaýi            [a.]         'cute, pretty'
kenky¨ushitsu     [n.]         'professor's office'
(ni) ki ga Óru                 'be interested (in)'
k˛pii             [n.]         'copy'
kuchi             [n.]         'mouth'
kurýnikku         [n.]         'clinic'
kusuri            [n.]         'medicine'
kuwashýi          [a.]         'knowledgeable'
kyooshitsu        [n.]         'classroom'
mŔ                [n.]         'eye'
nagÓi             [a.]         'long'
nets¨             [n.]         'fever'
n˛do              [n.]         'throat'
noomak¨en         [n.]         'meningitis'
okuru             [vt.]        'send'
onaka             [n.]         'stomach'
rapput˛ppu [n.] 'laptop'
ryuukan           [n.]         'flu'
sÓkki             [ad.]        'a little while ago'
sŔ(e)             [n.]         'height'
setsumee-suru     [vt.]        'explain'
shinrýgaku        [n.]         'psychology'
shoochi-suru      [vt.]        'Certainly!'
shookai-suru      [vt.]        'introduce'
shorui            [n.]         'document'
sotsugyoo-ýwai    [n.]         'graduation present'
sotsugy˛o-shiki   [n.]         'graduation ceremony'
sug˛ku            [ad.]        'very'
todokŔru          [vt.]        'deliver'
tsukau            [vt.]        'use'
tsuk¨ru           [vt.]        'make'
yappÓri           [ad.]        'as expected'
yorok˛bu          [vt.]        'be glad'
zu                [n.]         'drawing, chart'

ę Norio Ota 2008