AP/JP1000 6.0 Conversation 16          Japanese flag


A. Uchi de 'at home'
HÓha:     Ashita no ban okyaku-san ga miŔru kara, ch˛tto tetsudÓtte ne./
K¨miko:   ╠i (wa) yo./ Nan-nin g¨rai irasshÓru no?/
Haha:     Go-nýn yo. Gozen-chuu ni kaimono o shitŔ kara, g˛go wa shokuji no
          shitaku yo./
Kumiko:   Býiru ya nomim˛no wa sakaya ni tanomimash˛o ka?/
Haha:     Býiru to osake to j¨usu wa m˛o katte Óru yo./
Kumiko:   JÓa, ashitÓ wa gakkoo kara kÓette kara s¨gu shokuji no shitaku o
          tetsudÓu (wa)./
Haha:     Onegai ne./

B. DepÓato de 'at a department store'
Ten'in:   NÓni o o-sagashi dŔsu ka?/
Hitomi:   HÓru no sŔetaa ga hoshýi n da kedo.
Ten'in:   D˛nna ir˛ ga yoroshýi deshoo ka?\
Hitomi:   Akarui ir˛ ga ýi (wa) ne.
Ten'in:   Kono usui kiiro n˛ wa ikÓga deshoo ka?\
Hitomi:   Sore suteki ne.
Ten'in:   SÓizu wa Ŕsu 'S' desu ne./
Hitomi:   Sore to onaji n˛ de shir˛i no nÓi?/
Ten'in:   HÓi, gozaimÓsu. Kore dŔsu.
Hitomi:   JÓa, ryoohoo kudasÓi. O-ikura?/
Ten'in:   Shoohýzee o irete choodo yon-sŔn-go-hyak¨-en ni narimÓsu.
Hitomi:   JÓa, go-sen-en de.
Ten'in:   Sh˛oshoo o-machi kudasÓi. HÓi, go-hyak¨-en no otsuri dŔsu.
          D˛omo arýgatoo gozaimÓshita.

C. H˛teru de 'at a hotel'


K˛mori:   Nakanaka ýi heya da nee.
Ts¨ma:    Nedan mo kÓnari ýi desu kara ne./
Komori:   Ch˛tto sÓmuku nai?/
Ts¨ma:    S˛o nee. └ra, mÓdo ga suk˛shi aite ir¨ kara da wa. Shimemash˛o ka?/
Komori:   Iya, sono mamÓ de ýi yo. Ch˛tto tabako no ni˛i ga sur¨ kara.
Ts¨ma:    └a, sore de mÓdo ga akete Ótta no ne./
Komori:   Danboo mo ts¨kete aru kara, s¨gu atatakÓku nÓru yo.
Ts¨ma:    Tok˛ro de, asÓtte no shinkÓnsen no kippu m˛o t˛tte aru no?/
Komori:   ┘n, t˛tte aru yo.
Ts¨ma:    Ashita ichi-nichi nonbýri dekiru (wa) ne.
Komori:   Koko wa heyÓ ni onsen ga ts¨ite iru kara ýi ne.

D. K¨rasu de 'in the classroom'
SensŔe:   Nih˛n ni kýte kara, m˛o dono gurai ni narimÓsu ka?/
Gakusee:  Ot˛toshi kimÓshita kara, rÓigetsu de choodo san-nen ni narimÓsu.
Sensee:   D˛ko ni s¨nde imasu ka?/
Gakusee:  Kono chýkaku ni geshuku-shiteimÓsu. SensŔe wa d˛chira ni o-sumai
          dŔsu ka?/
Sensee:   B˛ku wa Tooyoko-sen no Y¨utenji ni s¨nde imasu.
          MÓnshon no san-gai ni imÓsu. K˛ndo asobi ni irasshÓi.
Gakusee:  Hontoo dŔsu ka?/ Yorok˛nde ukagaimasu.
Sensee:   JÓa, shuumatsu ni irasshÓi. HeyÓ o kataz¨kete ok¨ kara.
Gakusee:  D˛ozo go-shinpai nÓku.
          Sore dŔ wa, otaku no basho o moo ichido oshiete kudasÓi.
Sensee:   Y¨utenji-eki de ˛rite, eki-mae no toorý o zutto hidari e itte,
          ni-ban-me no shingoo no kÓdo ga uchi no 'Sakura MÓnshon' desu.
          HeyÓ wa sangai no sÓn-byaku-ni-g˛o-shitsu desu. Go-ji g˛ro irasshÓi.
          Issho ni shokuji o shimash˛o.
Gakusee:  D˛omo sumimasŔn. DŔwa, asÓtte ukagaimÓsu.

E. PÓatii ni iku 'going to a party'
MÓriko:   Kýmu,/ k˛nban no pÓatii ni nÓni kite ik¨ no?/
Kýmu:     Kur˛i d˛resu ni sur¨ (wa). MÓriko wa?/
Mariko:   MÓda kimete (i)nÓi no. S¨utsu wa atarashýi no o katte Óru kedo.
Kimu:     S¨utsu yori d˛resu no h˛o ga ýi (wa) ne. Sono usui Óka no wa d˛o?/
Mariko:   Ch˛tto hadŔ ja nai kÓshira/kana.
Kimu:     JÓa, sono gurŔe no wa?/ Ch˛tto jimý kana./
Mariko:   ╚e, komÓtta (wa)./ D˛o shiyoo?\
Kimu:     NŔe, watashi no kono murÓsaki no d˛resu kinai?/ NiÓu (wa) yo./
Mariko:   Watashi mo sore dÓisuki na n dakedo, hontoo ni ýii?/
Kimu:     D˛ozo.

[Vocabulary]
Óka         [n.]         'red'
akarui      [a.]         'bright'
akeru       [vt.]        'open'
aku         [vi.]        'open'
asÓtte      [n.]         'day after tomorrow'
atatakÓi    [a.]         'warm'
ban         [n.]         'evening'
basho       [n.]         'place'
danboo      [n.]         'heating system'
d˛resu      [n.]         'dress'
geshuku     [n.]         'lodging'
-g˛o        [n.]         'number -'
hadŔ        [an.]        'loud' [colour]
hÓru        [n.]         'spring'
hidari      [n.]         'left'
hontoo ni   [ad.]        'truly'
ir˛         [n.]         'colour'
jimý        [an.]        'quiet'[colour]
kÓdo        [n.]         'corner'
katazukŔru  [vt.]        'clean up, tidy up'
kiiro       [n.]         'yellow'
kimeru      [vt.]        'decide'
kippu       [n.]         'ticket'
kiru        [vt.]        'wear'
kur˛i       [a.]         'black'
kyaku       [n.]         'guest'
mÓdo        [n.]         'window'
mÓnshon     [n.]         'high class apartment' [mansion]
miŔru       [vi.]        'visit' [honorific]
murÓsaki    [n.]         'purple'
nedan       [n.]         'price'
(ni) niÓu   [vi.]        'suit'
ni˛i        [n.]         'smell'
nonbýri     [ad.]        'leisurely' (suru)
onsen       [n.]         'hot spring'
orýru       [vi.]        'get off'
ot˛toshi    [n.]         'year before last'
ryoohoo     [ad./n.]     'both'
sagasu      [vt.]        'look for'
sakaya      [n.]         'liquor shop'
sŔetaa      [n.]         'sweater'
shimŔru     [vt.]        'close'
shingoo     [n.]         'traffic light'
shinkÓnsen  [n.]         'bullet train'
shinpai     [n.]         'worry'
shitaku     [n.]         'preparation'
-shitsu     [n.]         'room -'
shokuji     [n.]         'meal'
shoohýzee   [n.]         'consumption tax, GST'
(- ni) s¨mu [vi.]        'live'
s¨utsu      [n.]         'suit'
tetsudÓu    [vt.]        'help, assist'
toorý       [n.]         'street'
t˛ru        [vt.]        'take, get, reserve'
tsukŔru     [vt.]        'turn on'
(o)tsuri    [n.]         'change'
ukagau      [vi.]        'visit'
usui        [a.]         'light' [colour]
yorok˛nde   [ad.]        'with pleasure'

ę Norio Ota 2008