AP/JP1000 6.0 Conversation 15          Japanese flag


A. Bunboogu-ya de 'at a stationery store'
Ten'in:    Irasshaimse.
Dnii:     Sumimasn, fuutoo ga hoshi n desu ga.
Ten'in:    Hi, kochira ni gozaimsu. Kore wa ikga desu ka?/
Danii:     Moo sukshi chiisi hoo ga i n da kedo.
Ten'in:    Kochira no ho ga sukshi chiisi desu ga.
Danii:     Ja, sore o kudasi. Sore kara, tanjobi no kado wa dko
           desu ka?/
Ten'in:    Achira ni gozaimsu.

B. Denki-ya de 'at an electric appliance store'
Ten'in:    Trebi o o-sagashi dsu ka?/
Miku:     e, furi no ga utsur-naku natte ne.
Ten'in:    Go-ysan wa dono gurai dsu ka?/
Miku:     Juu-ni, san-man d kedo, narubeku yasi hoo ga i ne.
Ten'in:    Kore nnka do deshoo?\ Sn-juu-hachi-nchi desu ga.
Miku:     kura desu ka?/
Ten'in:    Juu-san-mn-roku-sen-en dsu.
Miku:     Juu-san-mn chood ni nar-nai?/
Ten'in:    Sumimasn ga, mo daibu o-yasuku ntte orimasu kara,
           chtto.
Miku:     Ja, kkkoo desu. Hoka o sagas kara.
Ten'in:    Chtto mtte kudasai. Wakarimshita, rokusen-en o-h(i)ki
           shimsu.

C. Chuukosha-ya de 'at a used-car dealer'
Seerusman:Dnna kuruma ga i deshoo ka?\
Suzan:    Nan demo i n da kedo, ysuku-te ganjoo-n no nai?/
Seerusuman:Koko n wa minna ni-sn-juu-kyuu-nen-gata no Nihon-sha dsu ga.
Suuzan:    Kono nka de dre ga ichiban i kuruma?/
Seerusuman:Honda ga ichiban ninki ga arimsu ga, Tyota ya Nissan yri
           sukshi taki desu.
Suuzan:    Sono Mazuda wa?/
Seerusuman:Mazuda wa hoka no Nihonsha hodo tkaku ni n desu ga, chtto
           chiisi desu yo./
Suuzan:    So. Amerika n mo msete ne./
Seerusuman:Hi, kochira e dozo.

D. Kotob ni tsuite 'about languages'
Hruko:    imii, Nihongo to Chuugokugo ttte (i)ru n deshoo?/
imii:     Sore ni Furansugo mo ne./
Haruko:    Ne, sono uchi de dre ga ichiban muzukashi?/
Eimii:     Nihongo ga ichiban muzukashi (wa)./
Haruko:    Chuugokugo yri Nihongo no ho ga muzukashi no?/
Eimii:     e, Chuugokugo wa Nihongo hodo muzukashiku ni (wa)./
Haruko:    Watashi n wa Furansugo ga ichiban muzukashi desho ne.

E. Daigaku ni tsite 'about universities'
Mrita:    Knada ni wa daigaku ga dono gurai arimsu ka?/
Ti:       Yku wakarimasn ga, tbun go-juu grai deshoo.
Morita:    Ichiban ooki daigaku wa dko desu ka?/
Toi:       Toronto Digaku ka Buritisshu-koronbia Digaku desu.
Morita:    Yooku Digaku wa?/
Toi:       Yooku Digaku wa Toronto Digaku hodo ookku arimasn ga,
           Knada de sanban-m ni ooki daigaku dsu.
Morita:    Gakusee wa nan-nin grai ir n desu ka?/
Toi:       Go-mn-shi-go-sen-nin imsu.

F. Tomodachi ni tsite 'about friends'
Yoko:     Tmu, Jnko wa Shon to kekkon-suru n kashira/kana?\
Tmu:      Shon wa tsumo Jnko to issho ni ir kara ne.
Yooko:     Nihon-jn ga Kanad-jin to kekkon-shite do kashira/kana?\
Tomu:      Sa, do kana?/ Knada to Nihn de wa kotob mo bnka mo
           daibu chigu kara ne./
Yooko:     Dmo, watashi mo Nihon-jn yori Kanad-jin no ho ga i na.
Tomu:      Hee, doshite?/
Yooko:     Nihon-jn no waki otoko no hito, tayorini n da mono/mon.
Tomu:      So kana. Kanad-jin dmo onaji d yo.

[Vocabulary]
bunboogu-ya            [n.]            'stationery shop'
bnka                  [n.]            'culture'
chigau                 [vi.]           'be different'
choodo                 [n.]            'just, even'
chuukosha-ya           [n.]            'used car dealer'
daibu                  [ad.]           'considerably'
dmo                   [p.]            'even'
fkkusu                [n.]            'fax'
fuutoo                 [n.]            'envelope'
ganjoo (na)            [an.]           'sturdy'
-gata                  [n.]            '- model'
hiku                   [vt.]           'discount, pull, reduce'
hodo                   [p.]            'to the degree'
hoka                   [n.]            'other'
hoshi                 [a.]            'desirable, want'
ichiban/ichban        [n.]            'number one, best, first'
(to) issho ni          [ad.]           'together (with)'
tsumo                 [ad.]           'always'
kado [n.] 'card'
kana                   [sp.]           'I wonder' [male]
kshira                [sp.]           'I wonder' [female]
kekkon-suru            [vi.]           'get married'
kotob                 [n.]            'language'
muzukashi             [a.]            'difficult'
narubeku               [ad.]           'as .... as possible'
ninki                  [n.]            'popularity' (ga aru/nai)
~ni tsite                             'concerning, regarding, about'
onaji                  [n.]            'same'
sagasu                 [vt.]           'look for'
san-ban-me             [n.]            'the third'
sore ni                [ad.]           'beside, in addition'
tbun                  [ad.]           'probably'
tanjobi [n.] 'birthday'
tayorini              [a.]            'unreliable'
tru                   [vt.]           'take'
uchi                   [n.]            'inside, among'
utsru                 [vi.]           'reflect, come on'
waki                  [a.]            'young'
yri                   [p.]            'than'
yosan go-ysan         [n.]            'budget'

Norio Ota 2018