AP/JP1000 6.0 Conversation 14          Japanese flag


A. Nihon-ryoori-ya de 'at a Japanese restaurant'
Ten'in:   Irasshaimse.
Murata:   Mizuho Gnkoo no Murata d kedo.
Ten'in:   Hi, o-futari-sama dsu ne./ Kochira no hey e dozo.
---------------------------------------------------------------------
Miruzu:  Murata-san wa yku kono mis ni irasshru n desu ka?/
Murata:   e, ginkoo kara chiki node, tokidoki tsukatte imsu.
Mairuzu:  Nni ni shimasho ka ne?
Murata:   Koko wa kkkoo nan dmo aji ga i desu ga, o-susume wa
          shinsen na sashim desu nee.
Mairuzu:  i desu nee. Murata-san wa?/
Murata:   Bku mo sashim ni shimasu. Mzu ni-nin-mae ttte ppai
          yarimasho.

B. Daigaku de 'at the university'
Kzuko:   Kbin,/ ma hitri de geshuku-shite(i)r n deshoo?/
Kbin:    n, me wa tomodachi to snde ita n da kedo, mendooksaku(t)te nee.
Kazuko:   Shokuji wa do shite(i)ru no?/
Kebin:    Uchi de tsukt-tari, gaishoku-shi-tri shite iru kedo, tokidoki
          ryoshin no tokor de tabru yo./
Kazuko:   Sore ja taihen ne./ Tokorde o-hru mo tbe-ta?/
Kebin:    Mda da kedo?/ Kzuko wa?/
Kazuko:   Watashi mo mda da kara, onaka ga suit (wa)./ Ne, issho ni dkoka de
          o-hru tab-nai?/
Kebin:    n, soo shi-yo.

C. Kissaten de 'at a coffee shop'
Rnda:    Kono kissaten shzuka de i (wa) ne.
Wataru:   n, koohi mo kkkoo umi n da.
Rinda:    Soo. Daigaku kar mo chiki kara, bnri ne./
Wataru:   Jgyoo no aima ni yku koko de benkyoo-shi-tri, hn o
          yn-dari sur n da.
Ueetaa:   Nni ni itashimasho ka?\
Wataru:   Bku wa koohi. Rnda wa?/
Rinda:    Watashi wa koocha o kudasi.
Ueetaa:   Kashikomarimshita. Sgu o-mochi-itashimsu.

D. Chikaku no Chuuka-soba-ya de 'at a local Chinese noodle shop'
Ten'in:   Irasshai. ku e dozo.
Tmoko:   Waa, zibun knde (i)ru (wa) ne.
Bru:     Hir to yuugata wa tsumo konn da yo. Ysuku-te oishi
          kara, gakusee ya kaish-in ga oi n da.
Ten'in:   Nni ni nasaimsu ka?/
Tomoko:   Watashi wa yasai-ramen to gyooza (o) kudasi.
Biru:     Bku wa yakisoba to gyooza.
Ten'in:   Yasai-ramen to yakisoba, gyooza ni-nin-mae. [to the chef]

E. Kinjo no suupaa de 'at a local supermarket'
Hha:     Knban no okazu wa nni ni shi-yo ka ne?
Kmiko:   So ne. Otosan hyaku kette kru no?/
Haha:     e, kyo wa kaisha kara massgu kette kuru n desu-tte.
Kumiko:   Hee,/ mezurashi (wa) ne. Ja, nnika oishii mon demo
          tsukurimasho.
Haha:     Otosan wa tenpura ga suk da kara, tenpura ni shi-yo ka?\
Kumiko:   i (wa) yo./ Mzu sakana-ya de ebi ya ika o kaimasho yo.
Haha:     to wa yao-ya de, piman ya tamangi, sore ni satsumaimo
          mo ne./
Kumiko:   Watashi karifurwaa no tenpura mo suki.

F. Uchi de 'at home'
Chchi:   Heee,/ kyo wa tenpura kai?/
Kmiko:   Otosan no kobutsu desho./
Chichi:   Arigati ne.
Hha:     Kyo wa mezurshiku kaer ga hayi kara, tenpura ni shit no.
Chichi:   i ne. Kmiko, biru o p-pai tanmu yo.
Kumiko:   Hi, chtto mtte-(i)te ne./
Chichi:   Okasan mo p-pai do dai?/
Haha:     Watashi wa to de itadakimsu.

G. Izaka-ya de 'at a pub'
Uetoresu:Go-chuumon wa nni ni nasaimsu ka?/
Miyata:   Osake o n-hon mott-kite kudasi. Tsumami wa nni ga ru no?/
Ueetoresu:Kyo wa yakitori, odn, sore kara, i himono ga arimsu ga.
Miyata:   Kurin-san, nni ni shimasho ka? \
Kurin:   Bku wa nan dmo tabemsu ga, yakitori ga i desu ne.
Miyata:   Ja, yakitori o san-nin-mae to odn o ni-nin-mae onegai.
Ueetoresu:Shoochi-shimshita. Sgu o-mochi-shimsu.

[Vocabulary]
aima            [n.]             'interval'
aji             [n.]             'flavor, taste'
arigati        [adj.]           'thankful, appreciate'
bnri (na)      [an.]            'convenient'
chiki          [adj.]           'close'
chuumon         [n.]             'order'
ebi             [n.]             'shrimp'
gaishoku-suru   [vi.]            'eat out'
geshuku-suru    [vi.]            'lodge, board'
gyooza          [n.]             'Chinese dumplings'
hey            [n.]             'room'
himono          [n.]             'dried fish'
hir            [n.]             'noon, lunch' [o-]
hitri de       [adv.]           'by oneself'
ika             [n.]             'squid'
jgyoo          [n.]             'class'
kaer           [n.]             'return'
kaisha          [n.]             'company'
kaish-in       [n.]             'company worker'
karifurwaa     [n.]             'cauliflower'
kashikomaru     [vi.]            'be serious, Certainly!'
kkkoo          [adv.]           'fairly'
kissaten        [n.]             'coffee shop'
kmu            [vi.]            'get crowded'
kobutsu        [n.]             'favorite food'
massgu         [n.]             'straight, directly'
mzu            [adv.]           'first of all'
mendookusi     [adj.]           'troublesome, tiresome'
mezurashi      [adj.]           'rare, novel, unusual'
mon            [n.]             'thing'
motte-kru      [vt.]            'bring'
odn            [n.]             a Japanese pot dish
okazu           [n.]             'dish'
ku             [n.]             'inside'
onaka ga suku                    'get hungry'
o-susume        [n.]             'recommended'
piman          [n.]             'green pepper' [pim(i)ento]
ramen          [n.]             'Chinese noodles'
ryshin         [n.]             'parents'
sakana-ya       [n.]             'fish store'
sake            [n.]             'rice wine'
saki ni         [adv.]           'first'
shinsen (na)    [an.]            'fresh'
shzuka (na)    [an.]            'quiet'
shokuji         [n.]             'meal'
shoochi-suru    [vt.]            'understand/Certainly!'
smu            [vi.]            'live'
tanmu          [vt.]            'request, ask'
ten'in          [n.]             'clerk, waiter,/waitress'
tenpura         [n.]             a Japanese dish (battered shrimp, squid,
                                 vegetables, ...)
tokorde        [adv.]           'by the way'
tsukau          [vt.]            'use'
tsukru         [vt.]            'make'
tsumami         [n.]             'side dish'
umi            [adj.]           'tasty'
uetaa          [n.]             'waiter'
uetoresu       [n.]             'waitress'
yakisoba        [n.]             'fried noodles'
yakitori        [n.]             'barbecued chicken on skewers'
yasai           [n.]             'vegetable'
yao-ya          [n.]             'vegetable store'
yuugata         [n.]             'evening'

Norio Ota 2008