AP/JP1000 6.0 Conversation 13          Japanese flag


A.
J¨nko:         └a, J˛n, ohayoo./
J˛n:           Ohayoo./ Genki?/
Junko:         ╚e, ch˛tto isogashýi kedo. J˛n wa?/
Jon:           Baito ga ˛okute nee.
Junko:         Kono aida no Nihongo no shikŔn d˛o datta?/
Jon:           MuzukÓshikute ne, komÓtta kedo, mÓa maa da ro./
Junko:         S˛o, y˛katta (wa) ne.

B.
Hýro:          NŔe, nÓni taberu?/
S¨u:           Kono mise nÓni ga oishýi no?/
Hiro:          Nihon ry˛ori nara nÓn demo oishii yo./
Suu:           Huun, jÓa os¨shi ni suru (wa)./ Hýro wa?/
Hiro:          B˛ku wa ˛oki-na tonkatsu ga tabetÓi n da.
Suu:           Tonkatsu?/ Sore mo ýi (wa) ne./

C.
Mýdori:        Kinoo d˛oshite k˛nakatta no?/ Tosh˛kan de mÓtte (i)ta (no) yo./
T˛mu:          Gomen, gomen, kyuu ni shigoto ga kýte, k¨rasu no Óto s¨gu
               dekaketÓ n da yo.
Midori:        S˛o o. Denwa mo nÓkatta node shinpai-shitÓ (wa)./
Tomu:          Keetai ni denwa-shitÓ kedo, dŔnakatta yo./
Midori:        Keetai wa iŔ ni okiwas¨re ta no yo.
Tomu:          T˛nikaku, wÓrukatta ne./ Ky˛o wa bang˛han b˛ku ga ogor¨ yo.

D.
HÓha:          Kýmiko, nÓnika chiisÓ-na hako nÓi?/
Kýmiko:        D˛nna hako?/
Haha:          Yuubin de okur¨ kara, joobu-nÓ no ga hoshýi n da kedo.
Kimiko:        └ru (wa) yo./ Kore nÓnka d˛o?/
Haha:          Moo ch˛tto ooký-na no nÓi?/
Kimiko:        JÓa, kore wa?/
Haha:          Sore ga choodo ýi nee.

E.
SensŔe:        Nihongo no benkyoo d˛o?/
Gakusee:       Muzukashýi desu ga, totemo omoshir˛i desu.
Sensee:        Mainýchi dono gurai benkyoo-shite (i)r¨ no?/
Gakusee:       Taitee ni-jýkan wa benkyoo-shite imÓsu ga.
Sensee:        Hajime wa taihen dÓ kedo, Óto de suk˛shi rak¨ ni naru kara,
               ganbÓtte ne./
Gakusee:       HÓi, arýgatoo gozaimasu. GanbarimÓsu.

F.
Kachoo:        YamÓshita-kun, ýma hima kai?/
YamÓshita:     └, kachoo, nÓn deshoo ka?\
Kachoo:        Kore kara gaikok¨-jin no okyakusan ga miŔru n da ga nee.
Yamashita:     NÓnika o-tŔtsudai-shimash˛o ka?/
Kachoo:        ┘n, b˛ku wa Eego ni yowÓi kara, tan˛mu yo.
Yamashita:     Watakushi mo jishin ga arimasŔn ga, go-issho itashimÓsu.
Kachoo:        S˛o kai./ TasukÓru yo.

G.
Kyaku:         Reezaa-purýntaa o sagashite ir¨ n da kedo nee.
Ten'in:        HÓi, d˛ko no meekaa ga yorsohýi deshoo ka?\
Kyaku:         Meekaa-hin nÓra, nan demo ýi n da kedo.
Ten'in:        Kongetsu no tokubai-hin wa kore dŔsu ga, fur¨i katÓ na node
               o-susume-shimasŔn.
               Kono atarshýi BurÓzaa wa ikÓga deshoo ka?\
Kyaku:         DŔmo ch˛tto nedan ga nŔe.
Ten'in:        Ni-wari g¨rai wa o-yasuku itashimÓsu ga.
Kyaku:         Ni-wari-biki?/ JÓa, sore o kudasÓi.

[Vocabulary]
bang˛han            [n.]            'dinner'
choodo              [adv.]          'just'
dekakeru            [vi.]           'go out'
gaikok¨-jin         [n.]            'foreigner'
gomen               [n.]            'sorry'
hajime              [n.]            'beginning'
hako                [n.]            'box'
hima (na)           [an.]           'free'
hoshýi              [adj.]          'desirable, want'
ireru               [vt.]           'put in/enter/leave'
jishin              [n.]            'confidence'
joobu (na)          [an.]           'sturdy'
kachoo              [n.]            'section chief'
katÓ                [n.]            'model'
kono aida           [np.]           'the other day'
kyaku               [n.]            'customer'
kyuu ni             [adv.]          'suddenly'
meekaa              [n.]            'make' [maker/manufacturer]
meekaa-hin          [n.]            'brand name (product)'
miŔru               [vi.]           'visit' [honorific]
nÓra                [prt.]          'if' [with np]
nedan               [n.]            'price'
~ ni suru                           'decide on ~'
ni-wari-biki        [np.]           '20% off'
ogoru               [vt.]           'treat'
okuru               [vt.]           'send'
rak¨ (na)           [an.]           'easy'
reezaa-purýntaa     [n.]            'laser printer'
rusuden             [n.]            'answering machine' [<-- rusuban-denwa]
ry˛ori              [n.]            'cooking/dishes'
shigoto             [n.]            'work'
shinpai-suru        [vi.]           'worry'
susumeru            [vt.]           'recommend'
tÓbun               [adv.]          'probably'
taihen (na)         [an.]           'hard'
tan˛mu              [vt.]           'ask (one's favour)'
tasukÓru            [vi.]           'help'
tetsudÓ(w)u         [vt.]           'help'
tokubai-hin         [n.]            'special (sale) item'
t˛nikaku            [adv.]          'at any rate'
tonkatsu            [n.]            'pork cutlet'
-wari               [n.]            '10%'
war¨i               [adj.]          'bad/sorry'
wasureru            [vt.]           'forget'
yuubin              [n.]            'postal service'
yowÓi               [adj.]          'weak/not good at'

ę Norio Ota 2008