AP/JP1000 6.0 Conversation 12            Japanese flag


A.
KÓwano:   M˛shi moshi,/ kochira wa KÓwano to mooshimÓsu ga, Rýn-san irasshaimÓsu ka?/
Rýn:      └a, KÓwano-san, Rýn desu. ShibÓraku desu ne.
Kawano:   └a, Rýn-san, go-busata-shimÓshita. O-gŔnki desu ka?/
Rin:      ╚e, okagesama de, KÓwano-san wa?/
Kawano:   Aikawarazu isogÓshikute komarimÓsu ga, nÓntoka yatte orimÓsu.
          Tokor˛de, dŔkitara, konshuu ch˛tto o-ai-shi-tÓi n desu ga, go-tsugoo wa
          ikÓga deshoo ka?\
Rin:      └a, s˛o desu ka.\ G˛go wa taitee hima dŔsu kara, itsu demo kamaimasŔn yo.
Kawano:   S˛o desu ka.\ DŔwa, suiy˛obi no san-ji-g˛ro wa ikÓga deshoo ka?\
          Watashi ga sochira ni ukagaimÓsu ga.
Rin :     ╠i desu yo./ O-machi-shite imÓsu. Sono Óto de, ch˛tto býiru demo nomimash˛o ka.\
Kawano:   ╠i desu ne. JÓa yoroshiku onegaishimÓsu. Shitsuree-shimÓsu.
Rin :     JÓa, suiy˛obi ni.

B.
K¨risu:   M˛shi moshi,/ TÓmura-san no otaku dŔsu ka?/
MÓchiko:  HÓi, TÓmura desu ga.
Kurisu:   Kochira wa Yooku DÓigaku no Kurisu D˛ran to mooshimÓsu ga, └kiko-san (wa) 

irasshaimÓsu ka?/
MÓchiko:  HÓi, orimÓsu. Sh˛oshoo o-machi kudasÓi. ╠ma kawarimÓsu.
-----------------------------------------------------------------------
Machiko:  OnŔesan, denwa yo./
└kiko:    DÓre kara?/
Machiko:  Kurisu D˛ran-san.
Akiko:    └a s˛o, arýgatoo.
----------------------------------------------------------------------
Akiko:    O-matase-shimÓshita. └kiko desu ga.
Kurisu:   └a, └kiko-san, onaji Nihongo no k¨rasu no K¨risu desu. Genki?/
Akiko:    ╚e, arýgatoo. K¨risu-san mo?/
Kurisu:   ╚e, nÓntoka. Tokor˛de kyuu-na hanashý na n desu ga, konshuu no shuumatsu 

tomodachi no uchý de chiisÓi pÓatii ga arimÓsu. Issho ni ikimasŔn ka?/

Doy˛obi no ban shichi-ji g˛ro kara desu.
Akiko:    SumimasŔn ga, doy˛obi no ban wa ch˛tto. Hoka ni yakusoku ga arimÓsu.
          Mata sasotte kudasÓi.

Kurisu:   S˛o desu ka.\ K˛ndo wa moo suk˛shi hÓyaku renraku-shimÓsu.

JÓa mata k¨rasu de. Sayoonara.
Akiko:    D˛omo arýgatoo.

C.
Takemi:   M˛shi moshi,/ Nikka-Sh˛oji desu ka?/
Uketsuke: HÓi soo desu ga.
Takemi:   Kochira wa gaim¨shoo no Takemi to mooshimÓsu ga, eegyoo no RÓian-san (o) 

onegai-shi-tÓi-n desu ga.
Uketsuke: HÓi, ýtsumo osŔwa ni nÓtte orimasu. Sh˛oshoo o-machi kudasÓi.
----------------------------------------------------------------------
Uketsuke: M˛shi moshi,/ o-matase-itashimÓshita. Ainiku RÓian wa ýma choodo gaishutsu-chuu 

de gozaimÓsu ga, nÓnika okotozuke ga gozaimÓsu ka?/
Takemi:   └a, s˛o desu ka.\ 

Sore dŔ wa, Takemi kara denwa ga Ótta to o-tsutae kudasÓi. Mata Ótode kochira

kara renraku-shimÓsu kara.
Uketsuke: Gaim¨shoo no Takemi-sama dŔsu ne./ O-dŔnwa wa nÓnban desh˛o ka?\
Takemi:   Yon-r˛ku-nÓna no kyuu-zŔro-san-ýchi desu. Yoroshiku onegai-shimÓsu.
Uketsuke: Shits¨ree-itashimashita.

D.
Sh˛nekaa: M˛shi moshi,/ Puraza H˛teru desu ka?/
Uketsuke: HÓi, Puraza H˛teru desu ga.
Shonekaa: HeyÓ o yoyaku-shitÓi n desu ga, Aite ir¨ deshoo ka?\
Uketsuke: O-tomari no go-yotee wa?/
Shonekaa: Raishuu no nichiy˛obi kara doy˛obi made issh¨ukan onegaishimÓsu.
Uketsuke: HÓi aite orimÓsu. Sum˛okingu desh˛o ka, non-sum˛okingu deshoo ka?\
Shonekaa: Non-sum˛okingu (o) onegaishimÓsu.
Uketsuke: Sh˛oshoo o-machi kudasÓi.
------------------------------------------------------------------
Uketsuke: Omatase-itashimÓshita. Hit˛-ban ichi-mÓn-has-sen-en ni narimÓsu ga,
          yoroshýi deshoo ka?\
Shonekaa: KŔkkoo desu. Nichiy˛obi wa ch˛tto osoku narimÓsu ga, kamaimasŔn ka?/
Uketsuke: Nan-ji demo kŔkkoo de gozaimÓsu. Kurejitto-kÓado no bang˛o o
          o-shirase kudasÓi.
Shonekaa: Výza no nii-sÓn-ichi-zŔro, yon-hÓchi-nana-r˛ku, zŔro-zŔro-goo-ky¨u-ný
          desu.
Uketsuke: Arýgatoo gozaimÓshita. O-machi-shite orimÓsu.

E.
MÓatin:   Kýta-san, Kodama Sh˛oji no Mýtani-san no denwa-bÓngoo (ga) wakarimÓsu ka?/
Kýta:     S¨gu wakarimÓsu yo, Mýtani-san wa daiji na o-kyaku-san dÓ kara.
          └a, meeshi ga Ótta. Nii-y˛n-hÓchi no san-g˛o-zero-nÓna desu.
Maatin:   Naisen mo wakarimÓsu ka?/
Kita:     Naisen wa kaite nÓi kara, kookÓnshu ni kiite kudasÓi.
Maatin:   D˛omo sumimasŔn.
Kita:     B˛ku kara mo yoroshiku ne./
Maatin:   HÓi, soo tsutaemÓsu.

F.
MÓdoka:   Koko (wa) kýree de shýzuka na kissaten nee.
SÓndora:  S˛o nee. Kanji (ga) ýi wa nee.
UŔitaa:   IrasshaimÓse. NÓn ni itashimash˛o ka?\
MÓdoka:   Watashi wa koohýi.
UŔitaa:   RŔgyuraa desu ka,/ dekyÓfu desu ka?/
MÓdoka:   RŔgyuraa onegai. SÓndora-san wa?/
SÓndora:  Watashi wa hott˛-chokorŔeto o onegaishimÓsu.
UŔitaa:   KashikomarimÓshita. S¨gu o-mochi-shimÓsu.
MÓdoka:   SÓndora-san, keetai(ga) Óru?/ Watashi no batterii ga nakunattÓ no.
SÓndora:  D˛ozo, kore (o) tsukatte.
MÓdoka:   Arýgatoo. Moo hit˛ri tomodachi to machi-awase o shitŔ ir¨ n da kedo, 

denwa bÓngoo
(wa) nÓnban?/
SÓndora:  Yon-ýchi-rok¨ no hachi-sÓn-nýi no zero-ýchi-yon-g˛o yo.
MÓdoka:   D˛omo arýgatoo.

G.
K¨roda:   M˛shi moshi,/ SÓkuma-san no otaku dŔsu ka?/
Shýrase:  Iie, chigaimÓsu yo./
Kuroda:   └, sumimasŔn. Roku-r˛ku-nýi no hachi-ky¨u-yon-zŔro jÓa arimasŔn ka?/
Shirase:  Iie, kochira wa roku-r˛ku-nýi no hachi-ky¨u-yon-ky¨u desu yo./
Kuroda:   └a, s˛o desu ka. D˛omo sumimasŔn deshita.
Shirase:  Iie.

[Vocabulary]
aikawarazu        [adv.]        'as usual'
ainiku            [adv.]        'unfortunately'
aku               [vi.]         'be vacant, empty, available'
bang˛o            [n.]          'number'
batterii [n.] 'battery'
daiji (na)        [an.]         'important'
dŔkitara          [adv.]        'if possible'
eegyoo            [n.]          'business department'
gaim¨shoo         [n.]          'ministry of foreign affairs'
gaishutsu-chuu    [n.]          'out (on business)'
go-busata-suru    [vi.]         'have no contact for a long time'
hanashý           [n.]          'story, business'
kanji             [n.]          'feeling'
kashikomarimÓshita[VP]          'Certainly'  [extremely formal]
kawaru            [vi.]         'switch, change'
keetai [n.] 'smart/cellular phone'
kissaten          [n.]          'coffee shop'
kookÓnshu         [n.]          'operator'
kotozuke          [n.]          'message'
kurejitto-kÓado   [n.]          'credit card'
kyuu (na)         [an.]         'sudden'
machi-awase       [n.]          'date'  (o suru)
meeshi            [n.]          'name card, calling card'
m˛osu             [vt.]         'say' [humble]
m˛shi moshi       [int.]        'hello'
naisen            [n.]          'extension'
nÓnika            [adv.]        'some/any'
nÓntoka           [adv.]        'somehow'
otaku             [n.]          'someone's home'
renraku-suru      [vi.]         'contact, get in touch with'
saso(w)u          [vt.]         'invite, ask'
sewÓ              [n.]          'care'
shibÓraku         [n.]          'a long time'
shiraseru         [vt.]         'tell, inform, let ... know'
shýzuka (na)      [an.]         'quiet'
sh˛oshoo          [adv.]        'a little'     [formal]
tokor˛de          [adv.]        'by the way'
tomari            [n.]          'stay'
tsugoo            [n.]          'convenience, situation, schedule'
tsutaeru          [vt.]         'tell, inform'
ukagau            [vi.]         'visit' [humble]
uketsuke          [n.]          'receptionist'
yakusoku          [n.]          'engagement, promise'
yaru              [vt.]         'do in general'
yotee             [n.]          'plan'
yoyaku-suru       [vt.]         'reserve, make a reservation''ę Norio Ota 2019