AP/JP1000 6.0 Conversation 11          Japanese flag


A.
└kita:        OkÓasan wa ogŔnki desu ka?/
Shýn:         HÓi, okagesama de daibu gŔnki ni narimÓshita.
Akita:        Sh¨jutsu ga ¨maku itte y˛katta desu ne.
Shin:         ╚e, kÓzoku minna shinpai-shite imÓshita ga, t˛ku ni chýchi wa amari
              nete imasŔn deshita.

B.
Gýrudo:       GokÓzoku wa zŔnbu de nÓn-nin irasshaimÓsu ka?/
SŔki:         Chýchi, hÓha, sore ni Óni ga futari, imoot˛ to otoot˛ ga hitori z¨tsu
              imasu.
Girudo:       S˛o desu ka.\ Ky˛odai ga ˛okute urayamashýi desu ne. B˛ku wa hitorýkko
              na n desu.
Seki:         DŔmo, b˛ku wa sanban-mŔ da kara, ýtsumo s˛n o shiteimasu.

C.
T˛ki:         R˛i-san, shibÓraku desu nee. OgŔnki deshita ka?/
R˛i:          ╚e, okagesama de, T˛ki-san wa?/
Toki:         Ch˛tto kÓnai ga byooki ni nÓtte komarimÓshita ga, m˛o y˛ku narimashita.
Roi:          Sore wa y˛katta desu ne. D˛ozo odaiji ni.
Toki:         D˛omo arýgatoo gozaimasu.

D.
M˛rison:      Shýbata-san wa kekkon-nasÓtte irasshaimÓsu ka?/
Shýbata:      Iie, mÓda dokushin dŔsu ga, M˛rison-san wa?/
Morison:      Watashi wa kÓnai to kodomo ga futari imÓsu.
Shibata:      O-kosan wa oikutsu dŔsu ka?/
Morison:      Ue ga yotts¨ de shita ga futats¨ desu.
Shibata:      OnnÓ-no-ko desu ka, otok˛-no-ko desu ka?/
Morison:      Ryoohoo musumŔ desu.

E.
Iida:         Nakanaka taihen dŔsu nee, Nihongo no benkyoo wa.
MŔru:         ╚e, raishuu tŔsuto ga arimÓsu kara, mainýchi fukushuu-shite imÓsu.
Iida:         MŔru-san wa ýma san-nŔn-see deshoo?/ D˛oshite mÓda Nihongo o tsuzukete
              imÓsu ka?/
Meru:         Rainen kookan-gÓkusee de Nih˛n ni itte, ichinŔn-kan daigaku de benkyoo-
              shitÓi kara desu.
Iida:         Nihon no d˛ko no daigaku dŔsu ka?/
Meru:         Meiji dÓigaku to Dokkyo dÓigaku desu.

F.
Mýka:         OkaasÓn, ky˛o kaimono ni ik¨ deshoo?/
HÓha:         ╚e, ik¨ wa yo./ Mýka mo issho ni iku?/
Mika:         Uuun, ashita Kanji no tŔsuto ga Óru kara, ky˛o wa benkyoo.
Haha:         S˛oo.\/ JÓa, ch˛tto itte k¨ru wa ne./
Mika:         Itte (i)rasshai./ Nanji g˛ro kaeru?/
Haha:         Ot˛osan ga shichi-ji g˛ro kÓette kuru kara, g˛-ji made ný wa kÓeru wa./

G.
Ichiroo:      Jýroo, ky˛o mo arubÓito ka?/
Jýroo:        ┘n, konshuu wa sug˛ku isogashýi kara, mainýchi osok¨ made. Nýisan wa?/
Ichiroo:      B˛ku mo okyaku ga ˛oi kara, ichi-nichi-juu shigoto da.
Jiroo:        Ot˛osan ga kaisha o kubi ni nÓtte taihen dÓtta ne.
Ichiroo:      S˛o da naa. Atarashýi shigoto o sagashite ir¨ kedo, mÓda mitsukaranÓi
              kara ne.
Jiroo:        B˛ku mo takusan baito o shite suk˛shi tetsudÓu yo.

[Vocabulary]
byooki            [N]            'illness'
daibu             [AD]           'considerably'
dokushin          [N]            'single, bachelor'
fukushuu-suru     [VT]           'review'
hitorýkko         [N]            'only child'
ichinichi-juu     [AD]           'all day long'
isogashýi         [A]            'busy'
kaisha            [N]            'company'
kÓnai             [N]            'my wife'
kÓzoku            [N]            'family, family members'
kŔdo [P] 'but' (casual form of keredo)
kookan-gÓkusee    [N]            'exchange student'
komÓru            [VI]           'be troubled'
kubi ni nÓru                     'be fired'
(o)kyaku          [N]            'guest, customer'
ky˛odai           [N]            'siblings'
mitsukaru         [VI]           'be found'
musumŔ            [N]            'daughter'
nakanaka          [AD]           'considerably'
neru              [VI]           'sleep'
ryoohoo           [AD]           'both'
sagasu            [VT]           'look for'
sanban-mŔ         [N]            'the third'
shinpai-suru      [VT]           'worry'
sh¨jutsu          [N]            'operation'
s˛n o suru                       'lose'
sore ni           [AD]           'besides, in addition to'
sug˛ku            [AD]           'terribly'
tetsudÓu          [VT]           'help'
t˛ku ni           [AD]           'in particular'
tsuzukeru         [VT]           'continue'
¨maku iku                        'go well'
urayamashýi       [A]            'envious'
-z¨tsu            [sufx.]        '~ each'

ę Norio Ota 2020