AP/JP1000 6.0 Conversation 10          Japanese flag


A.
Kýta:        H˛o-san, kotoshi wa nÓni o t˛tte imasu ka?/
H˛o:         Nihongo ya rekishi ya suugaku o t˛tte imasu. Kýta-san wa?/
Kita:        Eego to keezÓigaku to seejýgaku o benkyoo-shite imÓsu. Nihongo wa
             d˛o desu ka?/
Hoo:         Hajime wa yasashýkatta n desu ga, dandan muzukashiku nÓtte imasu.

B.
Ch˛u:        Shits˙ree desu ga, Nihon-jýn de irasshaimÓsu ka?/
Sooma:       HÓi, s˛o desu ga, anÓta wa?/
Chou:        Watashi wa Chuugok¨-jin desu.
Sooma:       S˛o desu ka.\ Nihongo ga jooz¨ desu nee.
Chou:        Tondemo arimasŔn. ╠ma narÓtte imasu ga, mÓda mÓda desu.
Sooma:       Nihongo no k¨rasu ni wa AjiÓ-jin no gakusee ga oozee imÓsu ka?/
Chou:        ╚e, watashi no enshuu no k¨rasu ni wa ni-juu-nin g¨rai imasu..

C.
NŔruson:     SÓkai-san wa o-ko-san ga irasshaimÓsu ka?/
SÓkai:       ╚e, san-nin arimÓsu. Ue ga onnÓ de, shita futarý wa otok˛ desu.
             NŔruson-san wa?/
Neruson:     Watashi wa kekkon-shite imÓsu ga, kodomo wa arimasŔn.
Sakai:       JÓa, ky˛odai wa?/
Neruson:     Futarý arimasu. Ue to shita dŔsu.

D.
T¨i:         Ryoojikan ný wa Tanaka-san ga yo-nýn mo ite, komarimÓsu nee.
Komuro:      S˛o desu nee. Tanaka wa y˛ku arimÓsu kara. Betonam¨-jin no nÓka de wa
             d˛nna namae ga ˛oi n dŔsu ka?/
Tui:         GuŔn desu. Watashi no kookoo dŔ wa hanb¨n ga GuŔn deshita.
Komuro:      Watashi no namae wa sukunÓi node, tasukarimÓsu.

E.
TÓni:        SÓmuku narimÓshita nee.
G˛orudingu:  S˛o desu nee. T˛otoo fuy¨ ni narimÓshita nee. Tokor˛de, TÓni-san wa
             d˛chira ni o-tsutome dŔsu ka?/
Tani:        MÓe wa yuubýnkyoku de hataraite imÓshita ga, ýma wa ginkoo ni tsut˛mete
             imasu.
Goorudingu:  Watashi wa shiyÓkusho ni tsut˛mete imasu.

F.
Kyaku:       Shii-dýi wa d˛ko de utte imÓsu ka?/
Erebeetaa-gÓkari: Ongaku no uriba wa rok-kai de gozaimÓsu.
Kyaku:       Porýini no atarashýi Sh˛pan no shii-dýi wa m˛o dŔte imasu ka?/
Ten'in:      SumimasŔn ga, mÓda dŔte imasŔn. RÓigetsu demÓsu.

G.
Nihon-jýn:   Tor˛nto ni wa d˛nna jinshu ga s¨nde imasu ka?/
KanadÓ-jin:  Chuugok¨-jin, Kankok¨-jin, ItariÓ-jin, YudayÓ-jin, JamaikÓ-jin nÓdo
             iroiro-na jinshu ga imÓsu.
Nihon-jin:   Furansu-kee-KanadÓ-jin mo ˛oi desu ka?/
Kanada-jin:  Iie, Igirisu-kee-KanadÓ-jin ga ˛oi desu.

H.
SÓtoo:       P˛ora-san wa naný-jin desh˛o ka? \
Ch¨n:        AmerikÓ-jin desh˛o.
Satoo:       Eego no hatsuon ga suk˛shi chigaimÓsu nee.
Chun:        JÓa, Igiris¨-jin ka OosutorariÓ-jin desh˛o ka?\

[Vocabulary]
AmerikÓ-jin           [N]        'American'
Betonam¨-jin          [N]        'Vietnamese'
chigau                [VI]       'differ'
Chuugok¨-jin          [N]        'Chinese'
dŔru                  [VI]       'be out, published'
dandan [AD] 'gradually'
erebeetaa-gÓkari      [N]        'elevator attendant'
Furansu-kee-KanadÓ-jin[N]        'French-Canadian'
fuy¨                  [N]        'winter'
hataraku              [VI]       'work'
hatsuon               [N]        'pronunciation'
Igirisu-kee-KanadÓ-jin[N]        'English-Canadian'
iroiro                [AN]       'various'
ItariÓ-jin            [N]        'Italian'
JamaikÓ-jin           [N]        'Jamaican'
jinshu                [N]        'race'
ka [P] 'or'
KanadÓ-jin            [N]        'Canadian'
Kankok¨-jin           [N]        'Korean' (south)
keezÓigaku            [N]        'economics'
kekkon-suru           [VI]       'get married'
kodomo                [N]        'children'
komÓru                [VI]       'suffer'
kookoo                [N]        'high school'
kyaku                 [N]        'customer'
ky˛odai               [N]        'siblings'
nÓdo                  [P]        'etc.'
namae                 [N]        'name'
narÓu                 [VT]       'learn'
˛ngaku                [N]        'music'
onnÓ [N] 'female'
otok˛ [N] 'male'
Porýini               [N]        'Maurizzio Polini' (Italian pianist)
rekishi               [N]        'history'
ryoojýkan             [N]        'consulate'
seejýgaku             [N]        'political science'
shiyÓkusho            [N]        'city office'
Sh˛pan                [N]        'Chopin'
shiidýi               [N]        'CD'
s¨mu                  [N]        'live'
suugaku               [N]        'mathematics'
tasukÓru              [N]        'help'
ten'in                [N]        'clerk'
tokor˛de              [AD]       'by the way'
t˛otoo                [AD]       'at last'
t˛ru                  [VT]       'take'
tsutomŔru             [VI]       'be employed' (ni)
uriba                 [N]        'section, department'
uru                   [VT]       'sell'
YudayÓ-jin            [N]        'Jewish'

ę Norio Ota 2020