AP/JP1000 6.0 Conversation 05           Japanese flag        


A.
Hru:        Knban nni o shims(u) ka?/
Mito:        Nihongo o benkyoo-shims(u). Hru-san wa?/
Hiru:        Tbun trebi o mims(u).
Mito:        So des(u) ka. Watashi wa kore kara arubito mo arims(u).
Hiru:        Taihen dsu nee.
Mito:        e, ma totemo isogashi des(u).

## Being sympathetic is also a polite strategy.

B.
Mori:        Dko e ikims(u) ka?/
Mi:         Supaa e ikims(u).
Mori:        Nni o kaims(u) ka?/
Mai:         Pn to mruku o kaims(u).

C.
Mn:         Kuruma o unten-shims(u) ka?/
Shma:       e, tokidoki unten-shims(u).
Man:         Kuruma ga arims(u) ka?/
Shima:       Iie, arimasn. Mn-san wa?/
Man:         Bii-emu-dburyuu o mtte imas(u).
Shima:       So des(u) ka. Sugi desu nee.

D.
Mn:         Yku hn o yomims(u) ka?/
Mne:        Tokidoki yomims(u). Mn-san wa?/
Min:         Watashi wa taitee zasshi o yomims(u).
Mine:        Watashi mo Timu o yomims(u).


[Vocabulary]
knban                        tonight
nni                          what
shims(u)                     do
Nihongo                       Japanese
benkyoo-shims(u)             study
tbun                         probably
trebi                        TV
mims(u)                      watch, see
kore kara                     from now
arubito                      part-time job
arims(u)                     there is, have
taihen                        tough, hard
ma                           now
totemo                        very
isogashi                     busy
dko                          where
e                             to
ikims(u)                     go
supaa                        supermarket
kaims(u)                     buy
pn                           bread
to                            and
mruku                        milk
kuruma                        car
unten-shims(u)               drive
tokidoki                      sometimes
Bii-emu-dburyuu              BMW
mtte imas(u)                 own, possess
sugi                         terrific, fantastic, great, cool
yku                          often, frequently
hn                           book
yomims(u)                    read
taitee                        usually, most of the time
zasshi                        magazine
Timu                         the Time magazine

## Overlap in vocabulary is intentional for non-linear access to the materials.

Norio Ota 2009