AP/JP1000 6.0 Conversation 04          Japanese flag


A.
Kąji:           Rąmu-san, kaimono dčs(u) ka?/
Rąmu:           Če, chņtto.
Kaji:           Nąni o kaimąsu ka?/
Ramu:           Nihongo no jģsho o kaimas(u).

## Pay attention to the use of chotto.

B.
Tņmas(u):       Ash(i)ta ģts(u) kimąs(u) ka?/
Mita:           Watashi wa kimasčn. Anąta wa kimąs(u) ka?/
Tomas(u):       Hąi, tąbun kimąs(u).
Mita:           Sņo des(u) ka.

C.
Kņmori:         Rčk(u)chaa, wakarimąsh(i)ta ka?/
Dģran:          Iie, yņku wakarimasčn desh(i)ta.
Komori:         Nihongo wa muzukashģi desu nee.
Diran:          Če, sņo desu nee.

D.

Chąu:           Słgu kaerimąs(u) ka?/
Kņnno:          Iie, mąda chņtto ...
Chau:           Sņo des(u) ka. Dčwa, osaki ni sh(i)tsłree-shimas(u).
Konno:          Jąa, mata ash(i)ta.

## The use of chooto for hesitation and osaki ni shitsuree-shimasu for politeness.

E.
Kłdoo:          Sh(i)tsłree desu ga, Nihongo o hanashimąsu ka?/
Rąi:            Če, s(u)kņshi benkyoo-shimąsh(i)ta.
Kudoo:          Sņo des(u) ka. Eego mo hanashimąsu ka?/
Rai:            Iie, Eego wa hanashimasčn.

## Sukoshi could mean a lot.

F.
Shģn:            Yoshida-sąn, nąni o nomimąs(u) ka?/
Yoshida:         Osake o nomimąs(u). Shģn-san wa?/
Shin:            Bņku wa bģiru o nomimąs(u).
Yoshida:         Dč wa, kanpai/kanpaai.


[Vocabulary]
kaimono                shopping
chņtto               a little
nąni                   what
kaimąsu                buy
Nihongo                the Japanese language
jģsho                  dictionary
ash(i)tą               tomorrow
ģts(u)                 when
kimąs(u)               come
watashi                I
kimasčn                do not come
anąta                  you [very informal]
tąbun                  probably
rčk(u)chaa             lecture
wakarimąsh(i)ta        understood
yņku                   well
wakarimasčn desh(i)ta  did not understand
muzukashģi             difficult
słgu                   right away
kaerimąs(u)            go home
mąda                   (not)yet
hanashimąs(u)          speak
benkyoo-shimąs(u)      study
Eego                   the English language
nomimąs(u)             drink
osake                  sake, saki
bņku                   I [male]
bģiru                  beer
Kanpai!                Cheers!

© Norio Ota 2009