Japanese Studies Program @ York University

AP/JP1000 6.0 Conversation 01          Japanese flagHiragana version


A:
Suzuki:         Ohayoo gozaims(u), Knedii-san.
Knedii:        , Suzuki-sn, Ohayoo gozaims(u). Ognki des(u) ka? /
Suzuki:         e, gnki des(u). Knedii-san wa? /
Kenedii:        Gnki des(u).


B:
Stoo:          Wn-san, konnichi wa.
Wn:            Konnichi wa, Stoo-san. Ikga des(u) ka. /
Satoo:          Ma maa desu. Wn-san wa? /
Won:            Gnki des(u).


C:
Tnabe:         Hajimemsh(i)te, Tnabe des(u). Dozo yorosh(i)ku.
Kngu:          Hajimemsh(i)te, Kngu des(u). Kochira kso doozo yorosh(i)ku.


D:
Gun:           Sh(i)tsree-shimas(u).
Fukuda:         Sayoonara. Ja mata ash(i)ta.
Guen:           Hi, mata ash(i)ta.

## Guess who is senior in this dialogue.

E:
Shmitto:       Domo. Ikga des(u) ka? /
kita:          Okage-sama de. Shmitto-san wa? /
Shumitto:       Okage-sama de, gnki des(u).


F:
Chn:           Konban wa.
Shoji:         Konban wa. Shibraku desu ne.
Chun:           So desu nee. Ikga des(u) ka. /
Shooji:         Ma maa desu ne.


G:
Fujii:          Oyasuminasai.
Kmu:           Oyasuminasai. Mata ash(i)ta.
Fujii:          Hi, mata ash(i)ta.Norio Ota 2021