AP/JP3000 6.0 Kanji Dictation 34b


 

 
ท‘ๅ


‚น‚ข‚พ‚ข


g
thriving, grand, magnificenthญŽก‰ฦ‚ฬe‚๐Ž‚ย“๑l‚อ‹q‚๐็l‚เต‚ญท ‘ๅ‚ศŒ‹ฅŽฎ‚๐‹“i‚ j‚ฐ‚ฝB

BACK