JP1000 Lecture 19


Sentence modifier: relative clause


[full sentence] [relative clause]
Watashi wa kinoo hon o kaimashita.  ---> watashi ga/no kinoo katta hon 私が/のきのうかった本
Chichi wa kaisha ni tsutomete imasu.---> chichi ga/no tsutomete iru kaisha   父が/のつとめている会社 
Tomodachi
wa kaette shimaimashita.  ---> kaette shimatta tomodachi 帰ってしまったともだち

Eega
wa totemo omoshirokatta desu.  ---> totemo omoshirokatta eega とてもおもしろかったえいが
Shiken
wa itsumo muzukashii desu.   ---> itsumo muzukashii shiken いつもむずかしいしけん
Ryokoo
wa amari tanoshiku arimasen. ---> amari tanoshiku nai ryokoo あまりたのしくないりょこう

Gakusee
wa Nihongo ga joozu desu.   ---> Nihongo ga/no joozu na gakusee 日本語が/の上手な学生
Kodomo
wa sakkaa ga suki desu.      ---> sakkaa ga/no suki na kodomo サッカーが/の好きな子ども

Akachan
wa byooki desu.             ---> byooki no akachan びょうきのあかちゃん
Sensee
wa Nihon-jin desu.           ---> Nihon-jin no sensee 日本人の先生
Ano hito wa mae isha deshita.       ---> mae isha datta hito 前いしゃだった人

     [Relative Clause]        |    Noun
               Verb           |    
               Adjective      |
               Adj. Noun-na   |
               Noun no        |

(Watashi ga) san-ji ni au hito (wa Rinda-san desu.) (私が)三時に会う人(はリンダさんです。)
(Watashi ga) hon o karita toshokan (wa koko kara chikai desu.) (私が)本をかりたとしょかん(はここからちかいです。)
 Sensee ga ii koosu (wa tanoshii desu.) 先生がいいコース(はたのしいです。)
 Sashimi ga kirai na hito (wa tenpura o tabete kudasai.) さしみがきらいな人(はてんぷらを食べて下さい。)
 Shushoo no Haapaa (o doo omoimasu ka.) しゅしょうのハーパー(をどうおもいますか。)

{Characteristics of Japanese relative clause}
  1. No relative pronouns
  2. Relative clause precedes head noun.
  3. Subject is marked by GA or NO.
  4. Some particles disappear.

Temporal clause 'when': TOKI

TOKI: 1) noun 'time', 'occasion'
      2) temporal connective 'when'
         Kanada ni tsuita toki kara Nihongo o benkyoo-shite imasu. カナダについた時から日本語をべんきょうしています。
         Wakai toki no hanashi o yoku kikimasu. わかい時の話をよくききます。
         Shingapooru ni iru toki ni atta hito シンガポールにいる時に会った人
         Benkyoo-suru toki wa toshokan ni ikimasu. べんきょうする時はとしょかんに行きます。
         Gohan o tabete iru toki, tomodachi kara denwa ga kakarimashita. ごはんを食べている時、友だちから電話がかかりました。
         Kyonen uchi ni kaetta toki, ani to hanashi o shimashita. きょねんうちに帰った時、あにと話をしました。

     [N.B.] ITSU "when" is used only for question. The use of TOKI is
             rather limited because TARA and TO are also used as temporal
             connectives.

TE-form + MIRU: 'try and see'

     Kono hon o yonde mimashita ga, yoku wakarimasen deshita.			この本を読んでみましたが、よく分かりませんでした。
     Konban wa sukiyaki o tabete mimasen ka. こんばんはすきやきを食べてみませんか。
     Ano hito ni michi o kiite mimashoo. あの人にみちを聞いてみましょう。
     Kono Kanji o kaite mite kudasai. このかんじをかいてみて下さい。

Counters: -too, -goosha, -bansen

     -too '-class/prize' : it-too 一とう, ni-too 二とう, san-too 三とう, ... nan-too 何とう
     -goosha 'car # -'   : ichi-goosha 一ごう車, ni-goosha 二ごう車, san-goosha 三ごう車, nan-goosha 何ごう車
     -bansen 'track # -' : ichi-bansen 一ばんせん, ni-bansen 二ばんせん, san-bansen 三ばんせん, nan-bansen 何ばんせん

Temporal connectives: MAE 'before', ATO 'after', TOKI 'when', AIDA 'while'

BEFORE

1. S1-ru MAE (ni) S2
  Terebi o miru mae ni, benkyoo-shimasu.					テレビを見る前に、べんきょうします。
  Kanada ni kuru mae, Honkon ni sunde imashita.					カナダに来る前、ホンコンにすんでいました。
2. S1-nai UCHI (ni) S2
  Tsumetaku naranai uchi ni, tabete kudasai.					つめたくならないうちに、食べて下さい。
  Wasurenai uchi ni, kaite okimashoo.						わすれないうちに、かいておきましょう。

AFTER

1. S1-te KARA S2
  Ocha o nonde kara, eega o mimashita.						おちゃを飲んでから、えいがを見ました。
  Daigaku o sotsugyoo-shite kara, nani o shimasu ka.				大学をそつぎょうしてから、何をしますか。
2. S1-ta ATO (de) S2
  Supootsu o shita ato, biiru wa oishii desu.					スポーツをした後、ビールはおいしいです。
  Sukoshi oyoida ato de, hirune o shimashita.					少しおよいだ後で、ひるねをしました。

WHEN

1. S1 TOKI (ni)(wa) S2
  Arubaito o shita toki wa, totemo tsukaremashita.				アルバイトをした時は、とてもつかれました。
  Kaeru toki ni, shirasete kudasai.						帰る時に、しらせて下さい。
2. S1-ru TO S2
  Sake o nomu to, akaku narimasu.						さけを飲むと、あかくなります。
  Soto ni deru to, yuki ga futte imashita.					外に出ると、ゆきがふっていました。
3. S1 TARA S2
  Daigaku ni ittara, kurasu wa arimasen deshita.				大学に行ったら、クラスはありませんでした。
  Nihon ni tsuitara, sugu tomodachi ni aimasu.					日本についたら、すぐ友だちに会います。

WHILE 

1. S1-te iru AIDA (ni/wa) S2
  Basu o matte iru aida, hon o yonde imashita.					バスを待っている間、本を読んでいました。
  Kodomo ga nete iru aida ni, shigoto o shimashita.				子どもがねている間に、しごとをしました。

2. S1 Vn NAGARA S2
  Rajio o kiki-nagara benkyoo-shimasu.						ラジオを聞きながら、べんきょうします。
  Tabe-nagara hanasanai de kudasai.						食べながら話さないで下さい。
3. S1-te iru UCHI ni S2
  Kanji o kaite iru uchi ni, nemuku narimashita.				かんじをかいているうちに、ねむくなりました。
  Hanashite iru uchi ni, kuraku natte shimaimashita.				話しているうちに、くらくなってしまいました。


© Norio Ota 2011