JP1000 Lecture 18


Complementizer TO: Quotative "S", that S

      wa {STATEMENT} to | iu 		いう 	'say'
| kotaeru こたえる 'reply/answer'
| kiku きく 'hear'
| kaku かく 'write'
| shiraseru しらせる 'let one know'
| tsutaeru つたえる 'inform'
| omou おもう 'think'
| shinjiru しんじる 'believe'
 1. Direct vs. Indirect Quotation
 2. Mizuta-san wa ashita wa konai to iimashita.  [indirect]			水田さんはあしたはこないといいました。
  Tomodachi wa "Hai, wakarimashita" to kotaemashita.[direct]		友だちは「はい、分かりました」とこたえました。
  Tomodachi wa wakatta to kotaemashita.[indirect] 			友だちは分かったとこたえました。
  Watashi wa Suzuki-san ni "Itsu kaerimasu ka" to kikimashita.[direct] 	私はすずきさんに「いつ帰りますか」とききました。
  Watashi wa Suzuki-san ni itsu kaeru ka kikimashita.[indirect]		私はすずきさんにいつかえるかききました。
  
  [N.B.] The distinction between direct and indirect quotations is not very clear-cut in many cases.

                           ┓          
    Quotation mark:   horizontal   「    」         vertical


                           ┗              
 3. Complementizer: that S
 4. Haha wa ani ga kaette kuru to shinjite imasu. 				母はあにが帰って来るとしんじています。
  (Watashi wa) raishuu kara daigaku ga yasumi da to kikimashita. (私は)来週から大学が休みだとききました。
 5. 'NAME' to iu NOUN
 6. 'Matsui' to iu sensee 							「まつい」という先生
  'Kyooto' to iu resutoran 						「きょうと」というレストラン
  'Yooku-Daigaku' to iu daigaku 						「ヨーク大学」という大学
  'Ran' to iu eega							「らん」というえいが
  
 7. Informal version of the Quotative TO: -tte
 8. Sugu kuru-tte itte-ta (wa). 						すぐ来るっていってた(わ)。
  Nihongo wa muzukashii-tte kiita yo.  					日本語はむずかしいってきいたよ。

Embedded questions

 1. WH-Questions
 2. Otoosan ga itsu kaeru ka wakarimasu ka. 				お父さんがいつ帰るか分かりますか。
  Kyoo dare ga kuru ka shirimasen. 					今日だれが来るかしりません。
  Mise de nani o katta ka kikimashita. 					みせで何をかったかききました。
  Donna
  zasshi o yonde iru ka oshiete kudasai. どんなざっしを読んでいるかおしえて下さい。
   
 3. YES-NO questions
 4. Nihon e | iku ka ikanai ka | kiite kudasai.                		日本へ行くか行かないかきいて下さい。
      | iku ka doo ka    | 						日本へ行くかどうかきいて下さい。
  Kuruma wa | kau ka kawanai ka | mada wakarimasen.                    車はかうかかわないかまだ分かりません。
       | kau ka doo ka     |						車はかうかどうかまだ分かりません。

Imperatives

 1. Strong Verbs: Vst-e  yom-e 読め/kak-e かけ/mat-e 待て/kaer-e 帰れ/hanas-e 話せ/oyog-e およげ
 2. Weak Verbs:  Vst-ro tabe-ro 食べろ/ki-ro きろ/mi-ro 見ろ/misero 見せろ/shirase-ro しらせろ
 3. Irregular Verbs:   shi-ro しろ/ko-i 来い/ik-e 行け
        [N.B.] The above informal imperative forms are used sentence-finally only by men.
                   They also appear in quotative embedded sentences.

Command

     [Imperative]   M    Akero. あけろ。/Kae. 買え。/Mate 待て。.
     [TE-form]      F    Kite. 来て。/Kashite. かして。/Wakatte. 分かって。
     [O+Vn]         F    O-tabe. お食べ。/O-agari. おあがり。/O-nomi. お飲み。
     [Vn+nasai]     N    Hairi-nasai. 入りなさい。/Yomi-nasai. 読みなさい。/Ki-nasai. 来なさい。

Request

     [-te NE]       N    Kashite ne. かしてね。/Matte ne. 待ってね。/Mite ne. 見てね。
     [O+Vn ni natte]F    O-kaki ni natte. おかきになって。/O-yasumi ni natte. お休みになって。/O-machi ni natte お待ちになって。.
     [-te kudasai]  N    Misete kudasai. 見せて下さい。/Keshite kudasai. かして下さい。/Hajimete kudasai. はじめて下さい。
     [O+Vn kudasai] N    O-kaki kudasai. おかき下さい。/O-tsukai kudasai. おつかい下さい。/O-tori kudasai. おとり下さい。
     [O+Vn ni natte kudasai]
                    N    O-yomi ni natte kudasai. お読みになって下さい。/O-hanashi ni natte kudasai. お話になって下さい。
     [kudasai mase] F    Kaite kudasai mase. かいて下さいませ。/O-shirase kudasai mase. おしらせ下さいませ。/
                         O-hanashi ni natte kudasai mase. お話になって下さいませ。
     [kure masen ka]M    Kite kuremasen ka. 来てくれませんか。/Kaite kuremasen ka. かいてくれませんか。
     [kudasaimasen ka]   
                    N    Matte kudasaimasen ka. 待って下さいませんか。/O-tsukuri kudasaimasen ka. おつくり下さいませんか。

MADA & MOO

     MADA + NEG:  'not yet'        Kono hon wa mada yonde imasen.		この本はまだ読んでいません。
          + AFM:  'still'          Chichi wa mada shinbun o yonde imasu. 父はまだ新聞を読んでいません。
     MOO  + NEG:  'not any more'   Nihongo wa moo benkyoo-shimasen. 日本語はもうべんきょうしません。
          + AFM:  'already'        Kanji wa moo oboemashita. かんじはもうおぼえました。

Derivatives of MIRU & KIKU

     mieru:  intransitive   'is visible'
             Fujisan ga miemasu yo. 富士山(ふじさん)が見えますよ。
             Hikooki wa miemasen nee. ひこうきは見えませんねえ。
             Kondo wa itsu o-mie ni narimasu ka. [honorific] こんどはいつお見えになりますか。

     kikoeru:intransitive 'is audible'
             Haha no koe ga kikoeru. 母のこえが聞こえる。
             Nihon no uta ga kikoeru. 日本のうたが聞こえる。

Negative request: -naku

     Doozo     |   o-kamai   |    naku.					どうぞおかまいなく。
               |   go-enryo  |     どうぞごえんりょなく。
               |   go-shinpai |     どうぞごしんぱいなく。
               |   o-wasure  | どうぞおわすれなく。

©Norio Ota 2011