JP1000 Lecture 15


Informal negative

[strong verb]       Vst + a + nai/nakatta
                    yom よまない/よまなかった
                    kak かかない/かかなかった
                    wakar わからない/わからなかった
                    hanas はなさない/はなさなかった
                    kaw かわない/かわなかった
                    yob よばない/よばなかった

[weak verb]         Vst + nai/nakatta
                    tabe たべない/たべなかった
                    i いない/いなかった
                    oshie おしえない/おしえなかった
                    mise みせない/みせなかった

[irreg. verb]
                    aru         -- nai/nakatta ない/なかった
                    kuru        -- ko-nai/nakatta こない/こなかった
                    suru        -- shi-nai/nakatta しない/しなかった

Comparatives

 1. X wa Y yori (mo) _____ "X is more _____ than Y"
 2. Chuugokugo wa Nihongo yori yasashii.					中国語は日本語よりやさしい。
  Ano hito wa watashi yori Nihongo ga joozu desu.  			あの人はわたしより日本語がじょうずです。                                           
  
 3. Y yori (mo) X no hoo ga _____  "Than Y, X is more _____ "
 4. Yooku-Daigaku yori Toronto-Daigaku no hoo ga ookii desu.		ヨーク大学よりトロント大学のほうが大きいです。
  Kono eega yori sono eega no hoo ga omoshiroi desu.			このえいがよりそのえいがのほうがおもしろいです。
 5. X to Y (to) de wa X no hoo ga _____ "Between X and Y, X is more _____ "
 6. Sushi to tempura de wa sushi no hoo ga suki desu.			すしとてんぷらではすしのほうがすきです。
  Kanada to Amerika de wa Kanada no hoo ga ookii desu.			カナダとアメリカではカナダのほうが大きいです。
   
 7. X to Y (to) de (wa) dochira (no hoo) ga _____ desu ka. "Between X and Y, which is more _____ ?"
 8. Kono hon to sono hon to de wa dochira no hoo ga omoshiroi desu ka.	この本とその本とではどちらのほうがおもしろいですか。
  Sono heya to ano heya de wa dochira no hoo ga shizuka desu ka.		そのへやとあのへやではどちらのほうがしずかですか。
   
 9. Y wa X hodo _____ nai "Y is not as _____ as X"       (cf.) Y wa X yori _____ nai
 10. Kyoo wa kinoo hodo samuku arimasen nee.					今日はきのうほどさむくありません。
  Watashi no kukkii wa anata no hodo oishiku arimasen.			わたしのクッキーはあなたのほどおいしくありません。
  

Superlatives

 1. X to Y to Z (to/no naka/no uchi) de (wa) X ga ichiban _____ desu. "Among X, Y,and Z, X is the most _____ "
 2. Toyota to Nissan to Honda no naka de wa Toyota ga ichiban ii deshoo. 	トヨタとニッサンとホンダの中ではトヨタが一ばんいいでしょう。
  Kono kamera no naka de wa Nikon ga ichiban takai desu. 			このカメラの中ではニコンが一ばん高いです。
 3. X to Y to Z (to/no naka/no uchi) de (wa) dore/dono N ga ichiban _____ desu ka. "Among X, Y, and Z which is the most _____ ?"
 4. Sakana to tori to niku de wa dore ga ichiban suki desu ka. 		さかなととりとにくではどれが一ばんすきですか。
  Kono naka de wa dono gakusee ga ichiban dekimasu ka.  		この中ではどの学生が一ばんできますか。

Interrogative words + (particle) de mo 'any ' 'no matter '

     Nan de mo tabemasu.               'anything'			  何でも食べます。
     Itsu de mo kite kudasai.          'anytime'   いつでも来て下さい。
     Doko e de mo ikimasu.             'anywhere'   どこへでも行きます。
     Nan-ji kara de mo kamaimasen.     'any time'   何時でもかまいません。

Particle TO

 1. 'with'
 2. Kesa watashi wa tomodachi to daigaku ni kimashita. 			今朝わたしはともだちと大学に来ました。
  Itsumo ane to issho ni benkyoo-shimasu.					いつもあねと一しょにべんきょうします。
 3. certain verbs require TO
 4. Kanada-jin to kekkon-suru. 						カナダ人とけっこんする。
  Ishikawa san to au. [cf. ni au] 					いしかわさんと会う。
  Chichi to hanasu. 							ちちと話す。
  Kore wa sore to onaji da/chigau.					これはそれとおなじだ/ちがう。
  

Manner adverbials

 1. TE-form
 2. isoide kaeru 								いそいで帰る
  hashitte kuru								はしって来る
 3. Adjective KU-form
 4. hayaku hanasu 								はやく話す
  yasuku kau								やすくかう
 5. Noun + NI
 6. joozu ni hanasu 							じょうずに話す
  kiree ni kaku 								きれいにかく
  issho ni asobu								一しょにあそぶ
 7. Adverb
 8. soo suru 								そうする
  yukkuri hanasu 								ゆっくり話す
  chanto suwaru								ちゃんとすわる
  

Hoka 'other/another' [cf. betsu 'separate']

 1. hoka no N
 2. Hoka no hi ni kite kudasai. 						外の日に来て下さい。
  Hoka no ginkoo e ikimashoo.						外のぎんこうへ行きましょう。
 3. N no hoka ni 'other than N'      
 4. Anata no hoka ni dare ga ikimasu ka. 					あなたの外にだれが来ますか。
  Nihongo no hoka ni keezai mo benkyoo shite imasu.			日本語の外にけいざいもべんきょうしています。
  

Physical state

     onaka ga suku                 'become hungry'			  おなかがすく
     onaka ga ippai da/ni naru     'become full'   おなかがいっぱいだ/になる
     nodo ga kawaku                'become thirsty'   のどがかわく
     nemuku naru                   'become sleepy'            ねむくなる
     tsukareru                     'become tired'   つかれる

© Norio Ota 2011