AP/JP1000 6.0 Conversation 9


A.
Kòyama :    Nihongo no kùrasu wa nàn-ji kara dèsu ka?/
Sàndii:     Ni-ji-hàn kara san-ji-go-jùp-pun made desu.
Koyama:     Sore wa kòogi desu ka?/
Sandii:     Iie, enshuu dèsu.

B.
Mèru:       Eego no benkyoo dèsu ka?/
Mòrita:     Èe, ashita tèsuto ga arimàsu kara.
Meru:       Chòtto, tetsudaimashòo ka?/
Morita:     Sumimasèn. Onegaishimàsu.

C.
Shirai:     Kyòo wa nan-ji gòro o-kaeri ni narimàsu ka?/
Jèen:       Gò-ji made wa orimàsu ga.
Shirai:     Sòo desu ka.\ Kaerì ni shokuji o shite, eega o mimasèn ka?/
Jeen:       Sumimasèn ga, kyóo wa chótto.

D.
Uèndii:     Àsa wa taitee nàn-ji made ni daigaku ni ikimàsu ka?/
Koga:       Mainìchi gozenchuu ni arubàito o shite, juu-ichi-ji-hàn made ni
            daigaku ni ikimàsu.
Uendii:     Taihen dèsu ne. Watashi wa getsuyòobi kara kin'yòobi made benkyoo-shite,
            shuumatsu ni baito o shimàsu.
Koga:       Watashi wa do-nichi mo hatarakimàsu.

E.
Sano:       Kyòo no bangòhan, bòku ga tsukurimashòo ka?/
Ròn:        Warùi desu nee. Kyòo wa èssee o kàite, gò-ji made ni dàshite, yòru wa
            toshòkan de benkyoo-shimàsu.
Sano:       Bòku wa kyòo wa hima dèsu kara, daijòobu desu.
Ron:        Ìtsuka umeawase o shimàsu.

F.
Rèi:        Kono supìikaa, otò ga yòku-te ìi desu nee.
Tòmu:       Èe, sore ni nedan mo yàsuku-te, dezàin mo atarashìi desu ne.
Rei:        Sòo desu ne. Jàa, kaimashòo.
Tomu:       Boku mo kaitài n desu ga, kongetsu wa chòtto okane ga arimasèn.

G.
Hara:       Kono kuruma wa itsu-goro o-kai ni narimàshita ka?/
Monìiku:    Kyònen no juu-ni-gatsù ni kaimàshita.
Hara:       Choodo ichì-nen desu ne. Mondai wa arimasèn ka?/
Moniiku:    Èe, totemo chooshi ga yòkute, zenzen koshoo-shimasèn.

H.
Gyàrii:     Ashità made ni kono hookokushò o dashitài n desu ga.
Sùgai:      Dekimasèn ka?/
Gyarii:     Èe, chòtto hoka ní mo shigoto ga arimàsu kara.
Sugai:      Sòo desu ka.\ Jàa, watashi ga shimashòo.
Gyarii:     Sumimasèn ne. Yoroshiku onegaishimàsu.

[Vocabulary]
arubàito        [N]        'part-time work' [= baito]
bangòhan        [N]        'supper'
choodo          [AD]       'Just'
chooshi         [N]        'condition'
dashimàsu       [VT]       'submit'
dekimàsu        [VI]       'can do'
dezàin          [N]        'design'
do-nichi        [N]        'Saturday and Sunday'
enshuu          [N]        'tutorial'
èssee           [N]        'essay'
hatarakimàsu    [VI]       'work'
hoka nì         [AD]       'in addition'
hookokushó      [N]        'report'
ìtsuka          [AD]       'sometime'
kaerì ni                   'on the way home'
kóogi           [N]        'lecture'
koshoo-shimàsu  [VI]       'break down'
mondai          [N]        'problem'
nedan           [N]        'price'
o-kane          [N]        'money'
otò             [N]        'sound'
shigoto         [N]        'work'
shokuji         [N]        'meal'
supìikaa        [N]        'speaker'
tetsudaimàsu    [VT]       'help'
tsukurimàsu     [VT]       'make'
umeawase o shimàsu         'make up for'
yòru [N] 'evening, night'

© Norio Ota 2008