AP/JP1000 6.0 Conversation 7


A.
Tòmasu:    Bàsu wa osòi desu ne. Tàkushii de ikimashòo ka?\

Sasaki:    Èe, soo shimashòo. Takushii-nòriba wa dòko deshòo ka?\

Tomasu:    Èki no màe ni arimàsu yo.

Sasaki:    A, mukoo kara tàkushii ga kimàsu yo. Are ni norimashòo.

B.
Untènshu:  Dòchira made?/

Kyaku:     Roppongi no koosaten màde itte kudasài.

Untenshu:  Hài, wakariamàshita.

Kyaku:     San-choome no kàdo de tomete kudasài.

C.
Mòori:     Shuumatsu dòkoka e ikitài desu nee.

Kòrinzu:   Boku no kuruma de doràibu-shimashòo ka?\

Moori:     Hontoo dèsu ka?/ Dòko ga ìi deshoo?\

Korinzu:   Naiagara màde ikimashòo.

D.
Gakusee:   Sensèe, ashita daigaku ni irasshaimàsu ka?/

Sensèe:    Iie, ashità wa Òtawa no kaigì ni demàsu kara, kimasèn. Anàta wa?/

Gakusee:   Watashi wa mairimàsu. Shikèn ga futatsu arimàsu.

Sensee:    Sore wa taihen dèsu nee. Ganbàtte kudasài.

Gakusee:   Arìgatoo gozaimàsu. Isshookènmee yarimàsu.

E.
Chùu:      Kònban eega ni ikimasèn ka?/

Hòridee:   Sumimasèn ga, kònban wa chòtto... Uchi ni kàette, èssee o kakimàsu.

Chuu:      Sòo desu ka.\ Jàa, mata ìtsuka ikimashòo.

Horidee:   Dòomo sumimasèn.

F.
Korùushi:  Koohìi o nomimashòo ka?\

Masuda:    Koohìi wa amari nomitàku arimasèn ga.

Koruushi:  Jàa, koocha wa ikàga desu ka?/

Masuda:    Èe, remon-tìi o onegaishimàsu.

G.
Kòsuta:    Sumimasèn ga, chòtto kono kanji o oshiete kudasaimasèn ka?/ 

Yajima:    Ìi desu yo. Koo kakimàsu. 

Kosuta:    Moo ichido kono kamì ni kàite kudasaimasèn ka?/

Yajima:    Jàa, fude de kìree ni kakimashòo.

H.
Gòoche:    Kono jìsho wa dòko de kaimàshita ka?/

Okyàroru:  Daigaku no hòn'ya de kaimàshita.

Gooche:    Bòku mo issatsu kaitài n desu ga, tàkakatta dèsu ka?/

Okyaroru:  Hachi-jùu-doru dèshita. Moo sukòshi yasùi no mo arimàshita yo.

[Vocabulary]
arukimàsu       [V]             'walk'
bàsu            [N]             'bus'
boorupen        [N]             'ballpoint pen'
chikatetsu      [N]             'subway'
demàsu          [V]             'attend'        (ni)
densha          [N]             'train, commuter'
doràibu-shimasu [V]             'go for a ride'
enpitsu         [N]             'pencil'
èssee           [N]             'essay'
fude            [N]             'brush'
fùne            [N]             'boat, ship'
ganbarimàsu     [N]             'do one's best'
hashirimàsu     [V]             'run'
hikòoki         [N]             'airplane'
hontoo          [N]             'real, really'
ikàga           [AD]            'how about ...'
iremàsu         [V]             'put in'
isshookènmee    [AD]            'very hard'
ìtsuka          [AD]            'some day, some other time'
jitensha        [N]             'bicycle'
kàdo            [N]             'corner'
kaerimàsu       [V]             'return, go home'
kaigì           [N]             'meeting, conference'
kamì            [N]             'paper'
kikimàsu        [V]             'hear, listen, ask'
kìree ni        [AD]            'neatly'
kìsha           [N]             'train' [long distance]
koo             [AD]            'this way'
koocha          [N]             'black tea'
koosaten        [N]             'intersection'
mannènhitsu     [N]             'fountain pen'
michi           [N]             'road, street'
mimàsu          [V]             'see, watch'
Naiagara        [N]             'Niagara Falls'
noborimàsu      [V]             'climb'
norimàsu        [V]             'get on, ride'  (ni)
okimàsu         [V]             'place, put on'
ootòbai         [N]             'motorcycle'
orimàsu         [V]             'get off'       (o)
oshiemàsu       [V]             'teach, tell'
oyogimàsu       [V]             'swim'
remon-tìi       [N]             'lemon tea'
ryokoo-shimàsu  [V]             'travel'
shikèn          [N]             'test, exam'
suwarimàsu      [V]             'sit down'
tàkushii        [N]             'taxi, cab'
takushii-nòriba [N]             'taxi stand'
tachimàsu       [V]             'stand up'
tomemàsu        [V]             'stop'
untènshu        [N]             'driver'
watarimàsu      [V]             'cross'
yarimàsu        [V]             'do' [general]

© Norio Ota 2008