AP/JP1000 6.0 Conversation 12


A.
Kàwano:   Mòshi moshi,/ kochira wa Kàwano to mooshimàsu ga, Rìn-san irasshaimàsu ka?/
Rìn:      Àa, Kàwano-san, Rìn desu. Shibàraku desu ne.
Kawano:   Àa, Rìn-san, go-busata-shimàshita. O-gènki desu ka?/
Rin:      Èe, okagesama de, Kàwano-san wa?/
Kawano:   Aikawarazu isogàshikute komarimàsu ga, nàntoka yatte orimàsu.
          Tokoròde, dèkitara, konshuu chòtto o-ai-shi-tài n desu ga, go-tsugoo wa
          ikàga deshoo ka?\
Rin:      Àa, sòo desu ka.\ Gògo wa taitee hima dèsu kara, itsu demo kamaimasèn yo.
Kawano:   Sòo desu ka.\ Dèwa, suiyòobi no san-ji-gòro wa ikàga deshoo ka?\
          Watashi ga sochira ni ukagaimàsu ga.
Rin :     Ìi desu yo./ O-machi-shite imàsu. Sono àto de, chòtto bìiru demo nomimashòo ka.\
Kawano:   Ìi desu ne. Jàa yoroshiku onegaishimàsu. Shitsuree-shimàsu.
Rin :     Jàa, suiyòobi ni.

B.
Kùrisu:   Mòshi moshi,/ Tàmura-san no otaku dèsu ka?/
Màchiko:  Hài, Tàmura desu ga.
Kurisu:   Kochira wa Yooku Dàigaku no Kurisu Dòran to mooshimàsu ga, Àkiko-san (wa) 

irasshaimàsu ka?/
Màchiko:  Hài, orimàsu. Shòoshoo o-machi kudasài. Ìma kawarimàsu.
-----------------------------------------------------------------------
Machiko:  Onèesan, denwa yo./
Àkiko:    Dàre kara?/
Machiko:  Kurisu Dòran-san.
Akiko:    Àa sòo, arìgatoo.
----------------------------------------------------------------------
Akiko:    O-matase-shimàshita. Àkiko desu ga.
Kurisu:   Àa, Àkiko-san, onaji Nihongo no kùrasu no Kùrisu desu. Genki?/
Akiko:    Èe, arìgatoo. Kùrisu-san mo?/
Kurisu:   Èe, nàntoka. Tokoròde kyuu-na hanashì na n desu ga, konshuu no shuumatsu 

tomodachi no uchì de chiisài pàatii ga arimàsu. Issho ni ikimasèn ka?/

Doyòobi no ban shichi-ji gòro kara desu.
Akiko:    Sumimasèn ga, doyòobi no ban wa chòtto. Hoka ni yakusoku ga arimàsu.
          Mata sasotte kudasài.

Kurisu:   Sòo desu ka.\ Kòndo wa moo sukòshi hàyaku renraku-shimàsu.

Jàa mata kùrasu de. Sayoonara.
Akiko:    Dòomo arìgatoo.

C.
Takemi:   Mòshi moshi,/ Nikka-Shòoji desu ka?/
Uketsuke: Hài soo desu ga.
Takemi:   Kochira wa gaimùshoo no Takemi to mooshimàsu ga, eegyoo no Ràian-san (o) 

onegai-shi-tài-n desu ga.
Uketsuke: Hài, ìtsumo osèwa ni nàtte orimasu. Shòoshoo o-machi kudasài.
----------------------------------------------------------------------
Uketsuke: Mòshi moshi,/ o-matase-itashimàshita. Ainiku Ràian wa ìma choodo gaishutsu-chuu 

de gozaimàsu ga, nànika okotozuke ga gozaimàsu ka?/
Takemi:   Àa, sòo desu ka.\ 

Sore dè wa, Takemi kara denwa ga àtta to o-tsutae kudasài. Mata àtode kochira

kara renraku-shimàsu kara.
Uketsuke: Gaimùshoo no Takemi-sama dèsu ne./ O-dènwa wa nànban deshòo ka?\
Takemi:   Yon-ròku-nàna no kyuu-zèro-san-ìchi desu. Yoroshiku onegai-shimàsu.
Uketsuke: Shitsùree-itashimashita.

D.
Shònekaa: Mòshi moshi,/ Puraza Hòteru desu ka?/
Uketsuke: Hài, Puraza Hòteru desu ga.
Shonekaa: Heyà o yoyaku-shitài n desu ga. Aite irù deshoo ka?\
Uketsuke: O-tomari no go-yotee wa?/
Shonekaa: Raishuu no nichiyòobi kara doyòobi made isshùukan onegaishimàsu.
Uketsuke: Hài aite orimàsu. Sumòokingu deshòo ka, non-sumòokingu deshoo ka?\
Shonekaa: Non-sumòokingu (o) onegaishimàsu.
Uketsuke: Shòoshoo o-machi kudasài.
------------------------------------------------------------------
Uketsuke: Omatase-itashimàshita. Hitò-ban ichi-màn-has-sen-en ni narimàsu ga,
          yoroshìi deshoo ka?\
Shonekaa: Kèkkoo desu. Nichiyòobi wa chòtto osoku narimàsu ga, kamaimasèn ka?/
Uketsuke: Nan-ji demo kèkkoo de gozaimàsu. Kurejitto-kàado no bangòo o
          o-shirase kudasài.
Shonekaa: Vìza no nii-sàn-ichi-zèro, yon-hàchi-nana-ròku, zèro-zèro-goo-kyùu-nì
          desu.
Uketsuke: Arìgatoo gozaimàshita. O-machi-shite orimàsu.

E.
Màatin:   Kìta-san, Kodama Shòoji no Mìtani-san no denwa-bàngoo (ga) wakarimàsu ka?/
Kìta:     Sùgu wakarimàsu yo, Mìtani-san wa daiji na o-kyaku-san dà kara.
          Àa, meeshi ga àtta. Nii-yòn-hàchi no san-gòo-zero-nàna desu.
Maatin:   Naisen mo wakarimàsu ka?/
Kita:     Naisen wa kaite nài kara, kookànshu ni kiite kudasài.
Maatin:   Dòomo sumimasèn.
Kita:     Bòku kara mo yoroshiku ne./
Maatin:   Hài, soo tsutaemàsu.

F.
Màdoka:   Koko (wa) kìree de shìzuka na kissaten nee.
Sàndora:  Sòo nee. Kanji (ga) ìi wa nee.
Ueitaa:   Irasshaimàse. Nàn ni itashimashòo ka?\
Madoka:   Watashi wa koohìi.
Ueitaa:   Règyuraa desu ka,/ dekyàfu desu ka?/
Madoka:   Règyuraa onegai. Sàndora-san wa?/
Sandora:  Watashi wa hottò-chokorèeto o onegaishimàsu.
Ueitaa:   Kashikomarimàshita. Sùgu o-mochi-shimàsu.
Madoka:   Chòtto sumimasèn. Denwa (ga) arimàsu?/
Ueitaa:   Achira ni gozaimàsu.
Madoka:   Tomodachi to machi-awase o shitè irù n da kèdo, koko no denwa bàngoo
          (wa) nànban desu ka?/
Ueitaa:   Hachi-sàn-nìi no zero-ìchi-yon-gòo de gozaimàsu.
Madoka:   Dòomo arìgatoo.

G.
Kùroda:   Mòshi moshi,/ Sàkuma-san no otaku dèsu ka?/
Shìrase:  Iie, chigaimàsu yo./
Kuroda:   À, sumimasèn. Roku-ròku-nìi no hachi-kyùu-yon-zèro jàa arimasèn ka?/
Shirase:  Iie, kochira wa roku-ròku-nìi no hachi-kyùu-yon-kyùu desu yo./
Kuroda:   Àa, sòo desu ka. Dòomo sumimasèn deshita.
Shirase:  Iie.

[Vocabulary]
aikawarazu        [adv.]        'as usual'
ainiku            [adv.]        'unfortunately'
aku               [vi.]         'be vacant, empty, available'
bangòo            [n.]          'number'
daiji (na)        [an.]         'important'
dèkitara          [adv.]        'if possible'
eegyoo            [n.]          'business department'
gaimùshoo         [n.]          'ministry of foreign affairs'
gaishutsu-chuu    [n.]          'out (on business)'
go-busata-suru    [vi.]         'have no contact for a long time'
hanashì           [n.]          'story, business'
kanji             [n.]          'feeling'
kashikomarimàshita              'Certainly'  [extremely formal]
kawaru            [vi.]         'switch, change'
kissaten          [n.]          'coffee shop'
kookànshu         [n.]          'operator'
kotozuke          [n.]          'message'
kurejitto-kàado   [n.]          'credit card'
kyuu (na)         [an.]         'sudden'
machi-awase       [n.]          'date'  (o suru)
meeshi            [n.]          'name card, calling card'
mòosu             [vt.]         'say' [humble]
mòshi moshi       [int.]        'hello'
naisen            [n.]          'extension'
nànika            [adv.]        'some/any'
nàntoka           [adv.]        'somehow'
otaku             [n.]          'someone's home'
renraku-suru      [vi.]         'contact, get in touch with'
saso(w)u          [vt.]         'invite, ask'
sewà              [n.]          'care'
shibàraku         [n.]          'a long time'
shiraseru         [vt.]         'tell, inform, let ... know'
shìzuka (na)      [an.]         'quiet'
shòoshoo          [adv.]        'a little'     [formal]
tokoròde          [adv.]        'by the way'
tomari            [n.]          'stay'
tsugoo            [n.]          'convenience, situation, schedule'
tsutaeru          [vt.]         'tell, inform'
ukagau            [vi.]         'visit' [humble]
uketsuke          [n.]          'receptionist'
yakusoku          [n.]          'engagement, promise'
yaru              [vt.]         'do in general'
yotee             [n.]          'plan'
yoyaku-suru       [vt.]         'reserve, make a reservation''© Norio Ota 2008