AP/JP1000 6.0 Conversation 11


A.
Àkita:        Okàasan wa ogènki desu ka?/
Shìn:         Hài, okagesama de daibu gènki ni narimàshita.
Akita:        Shùjutsu ga ùmaku itte yòkatta desu ne.
Shin:         Èe, kàzoku minna shinpai-shite imàshita ga, tòku ni chìchi wa amari
              nete imasèn deshita.

B.
Gìrudo:       Gokàzoku wa zènbu de nàn-nin irasshaimàsu ka?/
Sèki:         Chìchi, hàha, sore ni àni ga futari, imootò to otootò ga hitori zùtsu
              imasu.
Girudo:       Sòo desu ka.\ Kyòodai ga òokute urayamashìi desu ne. Bòku wa hitorìkko
              na n desu.
Seki:         Dèmo, bòku wa sanban-mè da kara, ìtsumo sòn o shiteimasu.

C.
Tòki:         Ròi-san, shibàraku desu nee. Ogènki deshita ka?/
Ròi:          Èe, okagesama de, Tòki-san wa?/
Toki:         Chòtto kànai ga byooki ni nàtte komarimàshita ga, mòo yòku narimashita.
Roi:          Sore wa yòkatta desu ne. Dòozo odaiji ni.
Toki:         Dòomo arìgatoo gozaimasu.

D.
Mòrison:      Shìbata-san wa kekkon-nasàtte irasshaimàsu ka?/
Shìbata:      Iie, màda dokushin dèsu ga, Mòrison-san wa?/
Morison:      Watashi wa kànai to kodomo ga futari imàsu.
Shibata:      O-kosan wa oikutsu dèsu ka?/
Morison:      Ue ga yottsù de shita ga futatsù desu.
Shibata:      Onnà-no-ko desu ka, otokò-no-ko desu ka?/
Morison:      Ryoohoo musumè desu.

E.
Iida:         Nakanaka taihen dèsu nee, Nihongo no benkyoo wa.
Mèru:         Èe, raishuu tèsuto ga arimàsu kara, mainìchi fukushuu-shite imàsu.
Iida:         Mèru-san wa ìma san-nèn-see deshoo?/ Dòoshite màda Nihongo o tsuzukete
              imàsu ka?/
Meru:         Rainen kookan-gàkusee de Nihòn ni itte, ichinèn-kan daigaku de benkyoo-
              shitài kara desu.
Iida:         Nihon no dòko no daigaku dèsu ka?/
Meru:         Meiji dàigaku to Dokkyo dàigaku desu.

F.
Mìka:         Okaasàn, kyòo kaimono ni ikù deshoo?/
Hàha:         Èe, ikù wa yo./ Mìka mo issho ni iku?/
Mika:         Uuun, ashita Kanji no tèsuto ga àru kara, kyòo wa benkyoo.
Haha:         Sòoo.\/ Jàa, chòtto itte kùru wa ne./
Mika:         Itte (i)rasshai./ Nanji gòro kaeru?/
Haha:         Otòosan ga shichi-ji gòro kàette kuru kara, gò-ji made nì wa kàeru wa./

G.
Ichiroo:      Jìroo, kyòo mo arubàito ka?/
Jìroo:        Ùn, konshuu wa sugòku isogashìi kara, mainìchi osokù made. Nìisan wa?/
Ichiroo:      Bòku mo okyaku ga òoi kara, ichi-nichi-juu shigoto da.
Jiroo:        Otòosan ga kaisha o kubi ni nàtte taihen dàtta ne.
Ichiroo:      Sòo da naa. Atarashìi shigoto o sagashite irù kedo, màda mitsukaranài
              kara ne.
Jiroo:        Bòku mo takusan baito o shite sukòshi tetsudàu yo.

[Vocabulary]
byooki            [N]            'illness'
daibu             [AD]           'considerably'
dokushin          [N]            'single, bachelor'
fukushuu-suru     [VT]           'review'
hitorìkko         [N]            'only child'
ichinichi-juu     [AD]           'all day long'
isogashìi         [A]            'busy'
kaisha            [N]            'company'
kànai             [N]            'my wife'
kàzoku            [N]            'family, family members'
kookan-gàkusee    [N]            'exchange student'
komàru            [VI]           'be troubled'
kubi ni nàru                     'be fired'
(o)kyaku          [N]            'guest, customer'
kyòodai           [N]            'siblings'
mitsukaru         [VI]           'be found'
musumè            [N]            'daughter'
nakanaka          [AD]           'considerably'
neru              [VI]           'sleep'
ryoohoo           [AD]           'both'
sagasu            [VT]           'look for'
sanban-mè         [N]            'the third'
shinpai-suru      [VT]           'worry'
shùjutsu          [N]            'operation'
sòn o suru                       'lose'
sore ni           [AD]           'besides, in addition to'
sugòku            [AD]           'terribly'
tetsudàu          [VT]           'help'
tòku ni           [AD]           'in particular'
tsuzukeru         [VT]           'continue'
ùmaku iku                        'go well'
urayamashìi       [A]            'envious'
-zùtsu            [sufx.]        '~ each'

© Norio Ota 2008