AP/JP1000 6.0 Conversation 10


A.
Kìta:        Hòo-san, kotoshi wa nàni o tòtte imasu ka?/
Hòo:         Nihongo ya rekishi ya suugaku o tòtte imasu. Kìta-san wa?/
Kita:        Eego to keezàigaku to seejìgaku o benkyoo-shite imàsu. Nihongo wa
             dòo desu ka?/
Hoo:         Hajime wa yasashìkatta n desu ga, dandan muzukashiku nàtte imasu.

B.
Chòu:        Shitsúree desu ga, Nihon-jìn de irasshaimàsu ka?/
Sooma:       Hài, sòo desu ga, anàta wa?/
Chou:        Watashi wa Chuugokù-jin desu.
Sooma:       Sòo desu ka.\ Nihongo ga joozù desu nee.
Chou:        Tondemo arimasèn. Ìma naràtte imasu ga, màda màda desu.
Sooma:       Nihongo no kùrasu ni wa Ajià-jin no gakusee ga oozee imàsu ka?/
Chou:        Èe, watashi no enshuu no kùrasu ni wa ni-juu-nin gùrai imasu..

C.
Nèruson:     Sàkai-san wa o-ko-san ga irasshaimàsu ka?/
Sàkai:       Èe, san-nin arimàsu. Ue ga onnà de, shita futarì wa otokò desu.
             Nèruson-san wa?/
Neruson:     Watashi wa kekkon-shite imàsu ga, kodomo wa arimasèn.
Sakai:       Jàa, kyòodai wa?/
Neruson:     Futarì arimasu. Ue to shita dèsu.

D.
Tùi:         Ryoojikan nì wa Tanaka-san ga yo-nìn mo ite, komarimàsu nee.
Komuro:      Sòo desu nee. Tanaka wa yòku arimàsu kara. Betonamù-jin no nàka de wa
             dònna namae ga òoi n dèsu ka?/
Tui:         Guèn desu. Watashi no kookoo dè wa hanbùn ga Guèn deshita.
Komuro:      Watashi no namae wa sukunài node, tasukarimàsu.

E.
Tàni:        Sàmuku narimàshita nee.
Gòorudingu:  Sòo desu nee. Tòotoo fuyù ni narimàshita nee. Tokoròde, Tàni-san wa
             dòchira ni o-tsutome dèsu ka?/
Tani:        Màe wa yuubìnkyoku de hataraite imàshita ga, ìma wa ginkoo ni tsutòmete
             imasu.
Goorudingu:  Watashi wa shiyàkusho ni tsutòmete imasu.

F.
Kyaku:       Shii-dìi wa dòko de utte imàsu ka?/
Erebeetaa-gàkari: Ongaku no uriba wa rok-kai de gozaimàsu.
Kyaku:       Porìini no atarashìi Shòpan no shii-dìi wa mòo dète imasu ka?/
Ten'in:      Sumimasèn ga, màda dète imasèn. Ràigetsu demàsu.

G.
Nihon-jìn:   Torònto ni wa dònna jinshu ga sùnde imasu ka?/
Kanadà-jin:  Chuugokù-jin, Kankokù-jin, Itarià-jin, Yudayà-jin, Jamaikà-jin nàdo
             iroiro-na jinshu ga imàsu.
Nihon-jin:   Furansu-kee-Kanadà-jin mo òoi desu ka?/
Kanada-jin:  Iie, Igirisu-kee-Kanadà-jin ga òoi desu.

H.
Sàtoo:       Pòora-san wa nanì-jin deshòo ka? \
Chùn:        Amerikà-jin deshòo.
Sato:        Eego no hatsuon ga sukòshi chigaimàsu nee.
Chun:        Jàa, Igirisù-jin ka Oosutorarià-jin deshòo ka?\

[Vocabulary]
Amerikà-jin           [N]        'American'
Betonamù-jin          [N]        'Vietnamese'
chigau                [VI]       'differ'
Chuugokù-jin          [N]        'Chinese'
dèru                  [VI]       'be out, published'
dandan [AD] 'gradually'
erebeetaa-gàkari      [N]        'elevator attendant'
Furansu-kee-Kanadà-jin[N]        'French-Canadian'
fuyù                  [N]        'winter'
hataraku              [VI]       'work'
hatsuon               [N]        'pronunciation'
Igirisu-kee-Kanadà-jin[N]        'English-Canadian'
iroiro                [AN]       'various'
Itarià-jin            [N]        'Italian'
Jamaikà-jin           [N]        'Jamaican'
jinshu                [N]        'race'
Kanadà-jin            [N]        'Canadian'
Kankokù-jin           [N]        'Korean' (south)
keezàigaku            [N]        'economics'
kekkon-suru           [VI]       'get married'
kodomo                [N]        'children'
komàru                [VI]       'suffer'
kookoo                [N]        'high school'
kyaku                 [N]        'customer'
kyòodai               [N]        'siblings'
nàdo                  [P]        'etc.'
namae                 [N]        'name'
naràu                 [VT]       'learn'
òngaku                [N]        'music'
onnà [N] 'female'
otokò [N] 'male'
Porìini               [N]        'Maurizzio Polini' (Italian pianist)
rekishi               [N]        'history'
ryoojìkan             [N]        'consulate'
seejìgaku             [N]        'political science'
shiyàkusho            [N]        'city office'
Shòpan                [N]        'Chopin'
shiidìi               [N]        'CD'
sùmu                  [N]        'live'
suugaku               [N]        'mathematics'
tasukàru              [N]        'help'
ten'in                [N]        'clerk'
tokoròde              [AD]       'by the way'
tòotoo                [AD]       'at last'
tòru                  [VT]       'take'
tsutomèru             [VI]       'be employed' (ni)
uriba                 [N]        'section, department'
uru                   [VT]       'sell'
Yudayà-jin            [N]        'Jewish'

© Norio Ota 2009