AP/JP1000 6.0 Conversation 01


A:
Suzuki:         Ohayoo gozaimàs(u), Kènedii-san.
Kènedii:        À, Suzuki-sàn, Ohayoo gozaimàs(u). Ogènki des(u) ka? /
Suzuki:         Èe, gènki des(u). Kènedii-san wa? /
Kenedii:        Gènki des(u).


B:
Sàtoo:          Wòn-san, konnichi wa.
Wòn:            Konnichi wa, Sàtoo-san. Ikàga des(u) ka. /
Satoo:          Màa maa desu. Wòn-san wa? /
Won:            Gènki des(u).


C:
Tànabe:         Hajimemàsh(i)te, Tànabe des(u). Dòozo yorosh(i)ku.
Kìngu:          Hajimemàsh(i)te, Kìngu des(u). Kochira kòso doozo yorosh(i)ku.


D:
Guèn:           Sh(i)tsùree-shimas(u).
Fukuda:         Sayoonara. Jàa mata ash(i)ta.
Guen:           Hài, mata ash(i)ta.

## Guess who is senior in this dialogue.

E:
Shùmitto:       Dòomo. Ikàga des(u) ka? /
Àkita:          Okage-sama de. Shùmitto-san wa? /
Shumitto:       Okage-sama de, gènki des(u).


F:
Chùn:           Konban wa.
Shòoji:         Konban wa. Shibàraku desu ne.
Chun:           Sòo desu nee. Ikàga des(u) ka. /
Shooji:         Màa maa desu ne.


G:
Fujii:          Oyasuminasai.
Kìmu:           Oyasuminasai. Mata ash(i)ta.
Fujii:          Hài, mata ash(i)ta.© Norio Ota 2012